Anasayfa

Yargıtay Kararları

DAVAYA SÜRESİNDE CEVAP VERMEME * DELİL BİLDİRME HAKKI

DAVAYA SÜRESİNDE CEVAP VERMEME * DELİL BİLDİRME HAKKI

Davalının süresinde cevap vermemiş olması delil bildirme ve savunmasını ispat etme...

HİZMET TESPİTİ DAVASINDA DOSYAYI İŞLEMDEN KALDIRMA • HUMK VE HMK UYGULAMASI ARASINDAKİ FARKLAR

HİZMET TESPİTİ DAVASINDA DOSYAYI İŞLEMDEN KALDIRMA • HUMK...

Mülga 1086 sayılı HUMK'un yürürlükte olduğu dönemde davanın bir kez işlemden kaldırılıp...

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2017/222 Karar : 2018/193

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas...

Ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddenin sarılı olduğu kitap sayfası ile sanığın...

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

yoklukta kurulan hükmün temyiz hakkı olanlara usulüne uygun tebliğ edilmediği hallerde...

MURİS MUVAZAASI • VEKALET ÜCRETİ VE DAVA HARCI • ECRİMİSİL

MURİS MUVAZAASI • VEKALET ÜCRETİ VE DAVA HARCI • ECRİMİSİL

Keşifle belirlenen değer ve dava dilekçesinde beyan edilen değer dikkate alınarak...

MURİS MUVAZAASI • İKRAH • TENKİS ŞARTLARI

MURİS MUVAZAASI • İKRAH • TENKİS ŞARTLARI

Somut olayda muris muvazaasının şartları olmasa da murisin baskı altında dava konusu...

BİRLEŞEN DAVA * TEBLİGAT KANUNU

BİRLEŞEN DAVA * TEBLİGAT KANUNU

Birleşen dosyadaki davalıya tebligat yapılmadan dava karara bağlanamaz. Sigorta...

RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI • ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI

RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI • ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI

Rücuan tazminat davasında zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi haksız fiil tarihi...

TAŞINMAZ HUKUKU • ÖZEL PARSELASYON • KAMULAŞTIRMA BEDELİ

TAŞINMAZ HUKUKU • ÖZEL PARSELASYON • KAMULAŞTIRMA BEDELİ

Özel parselasyonun bulunduğu yerde yollara ayrılan kısımlar da dahil edilerek tapudaki...

ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ • TAŞINMAZDAKİ AĞAÇLAR • DEĞER TESPİTİ

ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ • TAŞINMAZDAKİ AĞAÇLAR • DEĞER...

Arsa niteliğindeki taşınmazlara yakın bölgelerden ve yakın tarihli satışlar emsal...

AKDE AYKIRILIK * İHTARNAMEDE VERİLEN SÜRE

AKDE AYKIRILIK * İHTARNAMEDE VERİLEN SÜRE

Kiracıya gönderilen ihtarnamede verilen süre içerisinde akde aykırılığın giderilmediği...

KİRA SÖZLEŞMESİ • KEFİLİN SORUMLULUĞU • UZAYAN KİRA SÜRESİ

KİRA SÖZLEŞMESİ • KEFİLİN SORUMLULUĞU • UZAYAN KİRA SÜRESİ

Kural olarak kira sözleşmesinde kefilin sorumluluğu kira süresiyle sınırlıdır. Kira...

TEMYİZDE KESİNLİK SINIRI • DAVA DEĞERİ

TEMYİZDE KESİNLİK SINIRI • DAVA DEĞERİ

Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz kesinlik sınırı belirlenirken...

KAÇAK SU KULLANIMI • UYGULANACAK CEZANIN BELİRLENEN YÖNTEMİ

KAÇAK SU KULLANIMI • UYGULANACAK CEZANIN BELİRLENEN YÖNTEMİ

Davacının faaliyette bulunduğu işyeri adresinde abonesiz olarak su kullandığı gerekçesiyle...

BİRDEN FAZLA İLAM BORÇLUSU * BORÇ SORUMLULUĞU KAPSAMI

BİRDEN FAZLA İLAM BORÇLUSU * BORÇ SORUMLULUĞU KAPSAMI

İlamda iki davalı olup, bu durumda takibi yapan alacaklının, ilam vekalet ücretinin...

İLAMLI TAKİP * İLAM KARAR HARCI

İLAMLI TAKİP * İLAM KARAR HARCI

İlam karar harcı ödenmeden ilam takibe konulabilir ve takibe devam edilebilir.

MARKA HUKUKU • MARKA TESCİLİ

MARKA HUKUKU • MARKA TESCİLİ

Somut olayın özelliğine göre markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir.

İŞ KAZASI • YÜZDE 38,20 ORANINDA BEDEN GÜCÜ KAYBI • MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI

İŞ KAZASI • YÜZDE 38,20 ORANINDA BEDEN GÜCÜ KAYBI • MANEVİ...

Yüzde 38,20 oranında beden gücü kaybının oluştuğu kazada hükmedilen 3.000,00 TL...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ - MÜTEAHHİDİN PAYINA HACİZ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ - MÜTEAHHİDİN PAYINA HACİZ

Müteahhidin borcu için kat karşılığı inşaat nedeni ile yapılacak inşaatta, ileri...

Belediyeye karşı icra takibi

Belediyeye karşı icra takibi

Haczedilen paranın vergi, resim, harç geliri olduğunu ya da fiilen kamu hizmetine...

TÜM DURUŞMALARIN AYNI SAATE VERİLMESİ * DURUŞMA SAATİ

TÜM DURUŞMALARIN AYNI SAATE VERİLMESİ * DURUŞMA SAATİ

Aynı güne konulmuş olan duruşmaların tümüne aynı saat verilmiş ise, tarafların en...

KULLANIM KADASTROSU

KULLANIM KADASTROSU

Kullanım kadastrosuna itiraz niteliğindeki davalarda mülkiyet sahibi Hazine yanında...

İSTİHKAK DAVASI • MAL KAÇIRMA • MUVAZAA

İSTİHKAK DAVASI • MAL KAÇIRMA • MUVAZAA

İİK’in 8/1. maddesi uyarınca aksi sabit oluncaya kadar geçerli bu haciz tutanağı...

TASARRUFUN İPTALİ

TASARRUFUN İPTALİ

3. kişi tarafından taşınmazın tasarruf tarihindeki bilirkişilerce belirlenen gerçek...

Ortak gider ve aidat borcu - Kiracının sorumluluğu

Ortak gider ve aidat borcu - Kiracının sorumluluğu

Kat mülkiyetinde ortak gider ve aidat borcundan kural olarak kat maliki sorumludur....

Vesayet - Yetkili mahkeme

Vesayet - Yetkili mahkeme

Vesayet işlerinde küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki mahkeme yetkilidir.

İNSAN ÖLDÜRME • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA

İNSAN ÖLDÜRME • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA

Kanıtların toplanması ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda gerekli inceleme yapılmadan...

SANIKLARA AYRI MÜDAFİİ

SANIKLARA AYRI MÜDAFİİ

Aynı öldürme olayının failleri olarak yargılanan ve savunmalarına göre aralarında...

HAGB KARARI KESİNLEŞMEDEN ÖNCE SUÇ İŞLENMESİ * HÜKMÜN AÇIKLANMASI

HAGB KARARI KESİNLEŞMEDEN ÖNCE SUÇ İŞLENMESİ * HÜKMÜN AÇIKLANMASI

Yeni işlenen suçun, açıklanması geri bırakılan hükmün kesinleşmesinden önce işlenmesi...

İNTERNET SUÇU

İNTERNET SUÇU

İnternet suçlarına basın kanunu uygulanmaz.

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

Sanık savunmasında ve Yerel Mahkeme kararında yer alan çelişkiler giderilmeden hüküm...

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Facebook yazışma çıktılarından ilk haksız hareketin küfür etmek suretiyle müşteki...

YEDDİEMİNLİK GÖREVİ

YEDDİEMİNLİK GÖREVİ

Hacizli malı satış yerine götürmemek tek başına görevi kötüye kullanma suçu teşkil...

TEFECİLİK SUÇU

TEFECİLİK SUÇU

Tefecilik suçunun mağdurlarından olan Hazine de bilgilendirilmelidir.

ZİMMET

ZİMMET

Zimmete konu paranın iade tarihi ceza tayininde etkilidir.

BİRDEN ÇOK SANIK * VEKALET ÜCRETİ * YARGILAMA GİDERİ

BİRDEN ÇOK SANIK * VEKALET ÜCRETİ * YARGILAMA GİDERİ

Suçu birlikte işleyen sanıkların neden oldukları yargılama giderlerinden ayrı ayrı...

YAĞMA • ETKİN PİŞMANLIK

YAĞMA • ETKİN PİŞMANLIK

Dosya içeriği ve oluşa göre de sanıkların yakınanları tehdit edip ceplerinden zorla...

ADAM KALDIRMA • YAĞMA

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL SMMM ODASININ SUÇTAN ZARAR GÖRMEMİŞ OLMASI

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL...

Somut olayda defter tutan sanıkların, SM-M,YMM unvanlarını, kullanmadıklarına dair...

YASA DIŞI BİLDİRİ

YASA DIŞI BİLDİRİ

Bir bütün olarak incelenen bildiri şiddet ve yakın tehlike içermiyorsa suç oluşmaz.

6136 SAYILI YASA • SİLAH TANIMI

6136 SAYILI YASA • SİLAH TANIMI

Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak rapor doğrultusunda vasıtanın silah olma özelliği...

UYUŞTURUCU MADDE İHRACI

UYUŞTURUCU MADDE İHRACI

Kollukta tutulan rapor ve parmak izine itibar ederek kurulan hüküm hukuka aykırıdır.

ÇALIŞMADIĞI HALDE ÇALIŞIYOR GİBİ KURUMA BİLDİRİM YAPILMASI * DOLANDIRICILIK

ÇALIŞMADIĞI HALDE ÇALIŞIYOR GİBİ KURUMA BİLDİRİM YAPILMASI...

Sigortalı işçi çalıştırıyor gibi bildirimde bulunulması muhasebecilik mesleği suçları...

LEHE OLAN HÜKÜM • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

LEHE OLAN HÜKÜM • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Lehe hükümler gözetilmeden fazla ceza tayini bozmayı gerektirir.

Başkasının profil fotoğrafını kullanarak facebook hesabı açma

Başkasının profil fotoğrafını kullanarak facebook hesabı...

İşyerindeki tartışmadan sonra sanığın kendisine “Senin resminle 10 tane ayrı facebook...

BERAAT KARARI • TAZMİNAT DAVASI • BERAAT KARARININ TAZMİNAT DAVASI AÇILDIKTAN SONRA KESİNLEŞMESİ

BERAAT KARARI • TAZMİNAT DAVASI • BERAAT KARARININ TAZMİNAT...

Dava şartının yargılama aşamasında gerçekleşmiş olması davanın karara bağlanmasını...

BİRDEN FAZLA İLİŞKİ • ZİNCİRLEME SUÇ

BİRDEN FAZLA İLİŞKİ • ZİNCİRLEME SUÇ

Mağdureyle farklı günlerde birden fazla cinsel ilişki zincirleme suçtur.

CİNSEL SALDIRI * 18 YAŞINDAN BÜYÜK MAĞDUR * BEDEN VE RUH SAĞLIĞININ BOZULDUĞUNA İLİŞKİN RAPORUN NE ZAMAN ALINMASI GEREKTİĞİ

CİNSEL SALDIRI * 18 YAŞINDAN BÜYÜK MAĞDUR * BEDEN VE RUH...

Adli Tıp Kurumu'nun bilinen uygulamalarına göre 18 yaşından büyük mağdurların ruh...

TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ - DOLANDIRICILIK SUÇU

TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ - DOLANDIRICILIK SUÇU

Cumhuriyet Savcısı'nın 5271 sayılı Kanun'un kendisine yüklediği soruşturma görevini...

ÖLEN EŞ • DUL AYLIĞI • TEKRAR EVLENME • DOLANDIRICILIK

ÖLEN EŞ • DUL AYLIĞI • TEKRAR EVLENME • DOLANDIRICILIK

Ölen eşinden dul aylığı alan eşin tekrar evlenmesi ve dul aylığını almaya devam...

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe...