Anasayfa

Yargıtay Kararları

TAŞINMAZ DEVRİ * 90 YAŞINDAKİ KİŞİNİN İŞLEMLERİ

TAŞINMAZ DEVRİ * 90 YAŞINDAKİ KİŞİNİN İŞLEMLERİ

90 yaşında olan ve adına kayıtlı pek çok taşınmazı bulunan kişinin telkin ve yönlendirme...

İŞGÜCÜ KAYBININ TESPİTİ * PMF TABLOSU

İŞGÜCÜ KAYBININ TESPİTİ * PMF TABLOSU

Yaralanmadan doğan işgücü kaybını tespit eden rapor Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri...

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2017/222 Karar : 2018/193

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas...

Ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddenin sarılı olduğu kitap sayfası ile sanığın...

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

yoklukta kurulan hükmün temyiz hakkı olanlara usulüne uygun tebliğ edilmediği hallerde...

VASİYETNAMENİN AÇILMASI

VASİYETNAMENİN AÇILMASI

Vasiyetnamenin açılması sırasında hak sahiplerine tebligat yapılarak açılma tarihi...

PAYDAŞLAR ARASINDA ECR-İ MİSİL * İNTİFADAN MEN KOŞULU

PAYDAŞLAR ARASINDA ECR-İ MİSİL * İNTİFADAN MEN KOŞULU

Paydaşlar kural olarak intifadan men edilmedikçe ecrimisil isteyemezler. İntifadan...

İŞGÜCÜ KAYBININ TESPİTİ * PMF TABLOSU

İŞGÜCÜ KAYBININ TESPİTİ * PMF TABLOSU

Yaralanmadan doğan işgücü kaybını tespit eden rapor Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri...

RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI • ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI

RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI • ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI

Rücuan tazminat davasında zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi haksız fiil tarihi...

BORCA • İTİRAZ MENFİ TESPİT DAVASI • HUKUKİ YARAR KOŞULU • DAVA AÇMA ZAMANI

BORCA • İTİRAZ MENFİ TESPİT DAVASI • HUKUKİ YARAR KOŞULU...

Ortada bir icra takibi olmasa da, olası bir takibi düşünen borçlunun menfi tespit...

KİRA BORCU * İLERDEKİ AYLARIN KİRA PARALARI * MUACCELİYET KOŞULU

KİRA BORCU * İLERDEKİ AYLARIN KİRA PARALARI * MUACCELİYET...

Yeni Borçlar Kanunu’nun getirdiği düzenlemeye göre; Sözleşmeye ceza koşulu konulmak...

İLAMLI TAKİP * SÜRESİZ ŞİKAYET

İLAMLI TAKİP * SÜRESİZ ŞİKAYET

İlama aykırı şekilde takip yapıldığı iddiasıyla ilamlı takibe karşı yapılan şikayet...

BİRDEN FAZLA DAVALI • DAVANIN REDDİ • VEKALET ÜCRETİ

BİRDEN FAZLA DAVALI • DAVANIN REDDİ • VEKALET ÜCRETİ

Davanın ret sebebi tüm davalılar için aynı olup, tek vekalet ücreti takdir edilmesi...

GEMİYE SATILAN MALZEME * KANUNİ REHİN HAKKI

GEMİYE SATILAN MALZEME * KANUNİ REHİN HAKKI

Gemiye satılan boya ve levazımın geminin iyi halde muhafazası için zaruri malzeme...

KOOPERATİF ORTAKLIĞI • UZUN SÜRE SES ÇIKARMAYAN ORTAĞIN AÇTIĞI DAVA • İYİNİYET KURALI

KOOPERATİF ORTAKLIĞI • UZUN SÜRE SES ÇIKARMAYAN ORTAĞIN...

Davalıların uzun süre kooperatif ile irtibata geçmemek suretiyle ortaklık sıfatının...

KOMŞULUK HUKUKU • AĞAÇ DALLARI VE KÖKLERİ • TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ

KOMŞULUK HUKUKU • AĞAÇ DALLARI VE KÖKLERİ • TALEPLE BAĞLILIK...

Komşuluk ilkelerine aykırı olarak başkasının mülküne geçip zarar veren dal ve köklerin...

MAHKEME İLAMLARININ TAVZİHİ • YAPILACAK İŞLEM

MAHKEME İLAMLARININ TAVZİHİ • YAPILACAK İŞLEM

Bir mahkeme ilamında yer alan “taraflarca tanınan haklar ve yüklenen borçlar” tavzih...

DAVADA GÖREV * KAMU DÜZENİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

DAVADA GÖREV * KAMU DÜZENİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

“Görev” kamu düzenine ilişkin olup, bir dava şartıdır. Bu nedenle yargılamanın her...

KULLANIM KADASTROSU

KULLANIM KADASTROSU

Kullanım kadastrosuna itiraz niteliğindeki davalarda mülkiyet sahibi Hazine yanında...

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015 / 13538 E, 2018 / 6962K.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015 / 13538 E, 2018 / 6962K.

Destekten yoksunluk hesabında eşe 2, anne ve baba ile çocuklara 1 pay verilmelidir....

MANEVİ TAZMİNAT • SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU

MANEVİ TAZMİNAT • SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU

Sigorta poliçesinde manevi tazminat da teminat altına alındığından davalı sigorta...

KAT MÜLKİYETİ • ESKİ HALE GETİRME • KAL • HUSUMET • USUL HUKUKU • DAVA ARKADAŞLIĞI • DAVANIN TÜM MİRASÇILARA KARŞI YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLULUĞU

KAT MÜLKİYETİ • ESKİ HALE GETİRME • KAL • HUSUMET • USUL...

Dava konusu 8 no.lu bağımsız bölümün mülkiyeti O. Saim Maşazade’ye ait olup dava...

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK • GENEL KURUL KARARI

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK • GENEL KURUL KARARI

Vakfın yetkili genel kurulundan usulüne uygun olarak karar alınmadan senette değişiklik...

Devremülk Satış Sözleşmesi - Yetkili Mahkeme

Devremülk Satış Sözleşmesi - Yetkili Mahkeme

Tüketicinin yerleşim yerinde de dava açılmasına ilişkin yasa hükmün mutlak yetki...

Ortak gider ve aidat borcu - Kiracının sorumluluğu

Ortak gider ve aidat borcu - Kiracının sorumluluğu

Kat mülkiyetinde ortak gider ve aidat borcundan kural olarak kat maliki sorumludur....

SİGORTALILIĞIN TESPİTİ * SİGORTALILIĞIN VAZGEÇİLEMEZ ANAYASAL HAKLARDAN OLDUĞU

SİGORTALILIĞIN TESPİTİ * SİGORTALILIĞIN VAZGEÇİLEMEZ ANAYASAL...

Sigortalılık, kişinin Anayasa’da ifadesini bulan temel sosyal haklardan olan sosyal...

HİZMET TESPİTİ DAVASI * MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEMLER

HİZMET TESPİTİ DAVASI * MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEMLER

Bu tür aidiyet davaları kamu düzeni ile ilgili olduğundan mahkemece yapılan araştırmanın...

KASTEN YARALAMA SUÇU * KASTIN AŞILMASI SONUCU ÖLÜM

KASTEN YARALAMA SUÇU * KASTIN AŞILMASI SONUCU ÖLÜM

Sanığın fırsat bulmasına karşın maktulün sadece bacaklarını bıçaklaması sonucu gerçekleşen...

KASTEN ADAM ÖLDÜRME * HAKSIZ TAHRİK

KASTEN ADAM ÖLDÜRME * HAKSIZ TAHRİK

Sanığın tabanca ile hedef gözeterek, maktulün hayati bölgesi olan kafa kısmına ateş...

HAYVANLA CİNSEL TEMAS * İDARİ PARA CEZASI

HAYVANLA CİNSEL TEMAS * İDARİ PARA CEZASI

Sanığın şikayetçinin ahırına girerek eşeği ile cinsel ilişkide bulunması şeklindeki...

ESKİ HALE GETİRME • USULSÜZ TEBLİGAT

ESKİ HALE GETİRME • USULSÜZ TEBLİGAT

Usulsüz tebligatla sanığa bildirilen karar esaslı araştırmayla yeni ilamı zorunlu...

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

Sanık savunmasında ve Yerel Mahkeme kararında yer alan çelişkiler giderilmeden hüküm...

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Facebook yazışma çıktılarından ilk haksız hareketin küfür etmek suretiyle müşteki...

YEDDİEMİNLİK GÖREVİ

YEDDİEMİNLİK GÖREVİ

Hacizli malı satış yerine götürmemek tek başına görevi kötüye kullanma suçu teşkil...

ZİMMET

ZİMMET

Zimmete konu paranın iade tarihi ceza tayininde etkilidir.

ZİMMET SUÇU

ZİMMET SUÇU

Zimmete konu eylemlerin eksiksiz şekilde soruşturulması gerekir.

YAĞMA • ETKİN PİŞMANLIK

YAĞMA • ETKİN PİŞMANLIK

Dosya içeriği ve oluşa göre de sanıkların yakınanları tehdit edip ceplerinden zorla...

ADAM KALDIRMA • YAĞMA

ADAM KALDIRMA • YAĞMA

Verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edildikten sonra lehe olan yasa uygulanmalıdır.

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL SMMM ODASININ SUÇTAN ZARAR GÖRMEMİŞ OLMASI

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL...

Somut olayda defter tutan sanıkların, SM-M,YMM unvanlarını, kullanmadıklarına dair...

6136 SAYILI YASA • SİLAH TANIMI

6136 SAYILI YASA • SİLAH TANIMI

Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak rapor doğrultusunda vasıtanın silah olma özelliği...

YASA DIŞI BİLDİRİ

YASA DIŞI BİLDİRİ

Bir bütün olarak incelenen bildiri şiddet ve yakın tehlike içermiyorsa suç oluşmaz.

UYUŞTURUCU MADDE İHRACI

UYUŞTURUCU MADDE İHRACI

Kollukta tutulan rapor ve parmak izine itibar ederek kurulan hüküm hukuka aykırıdır.

LEHE OLAN HÜKÜM • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

LEHE OLAN HÜKÜM • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Lehe hükümler gözetilmeden fazla ceza tayini bozmayı gerektirir.

ÇALIŞMADIĞI HALDE ÇALIŞIYOR GİBİ KURUMA BİLDİRİM YAPILMASI * DOLANDIRICILIK

ÇALIŞMADIĞI HALDE ÇALIŞIYOR GİBİ KURUMA BİLDİRİM YAPILMASI...

Sigortalı işçi çalıştırıyor gibi bildirimde bulunulması muhasebecilik mesleği suçları...

SEÇENEK YAPTIRIMLAR

SEÇENEK YAPTIRIMLAR

Sanığın olumsuz davranışı yoksa kısa süreli hapis seçenek yaptırımlara dönüştürülebilir.

BERAAT KARARI • TAZMİNAT DAVASI • BERAAT KARARININ TAZMİNAT DAVASI AÇILDIKTAN SONRA KESİNLEŞMESİ

BERAAT KARARI • TAZMİNAT DAVASI • BERAAT KARARININ TAZMİNAT...

Dava şartının yargılama aşamasında gerçekleşmiş olması davanın karara bağlanmasını...

CİNSEL SALDIRI * 18 YAŞINDAN BÜYÜK MAĞDUR * BEDEN VE RUH SAĞLIĞININ BOZULDUĞUNA İLİŞKİN RAPORUN NE ZAMAN ALINMASI GEREKTİĞİ

CİNSEL SALDIRI * 18 YAŞINDAN BÜYÜK MAĞDUR * BEDEN VE RUH...

Adli Tıp Kurumu'nun bilinen uygulamalarına göre 18 yaşından büyük mağdurların ruh...

IRZA GEÇME • RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMA

IRZA GEÇME • RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMA

İntikal tarihinde evli olan ve iftira atmasını gerektirecek bir nedeni de bulunmayan...

BOŞANAN ÇİFTLERİN DURUMU * YETİM MAAŞI ALMA * DOLANDIRICILIK SUÇU

BOŞANAN ÇİFTLERİN DURUMU * YETİM MAAŞI ALMA * DOLANDIRICILIK...

Mutlak butlanla malul bir karar olduğuna hükmedilmeyen bu nedenle hukuken geçerli...

TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ - DOLANDIRICILIK SUÇU

TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ - DOLANDIRICILIK SUÇU

Cumhuriyet Savcısı'nın 5271 sayılı Kanun'un kendisine yüklediği soruşturma görevini...

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe...

Yağma suçu - YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2017/811 Karar : 2019/204

Yağma suçu - YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas : 2017/811...

Özel Dairenin bozma kararı eksik araştırmaya yönelik olup bozma sonrası yapılan...

Nitelikli hırsızlık - Savunma hakkının kısıtlanması

Nitelikli hırsızlık - Savunma hakkının kısıtlanması

Aynı yer ceza infaz kurumunda başka suçtan hükümlü olarak bulunan sanığın yokluğunda...

SAVCININ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI * ŞÜPHELİ İFADESİNİN ZABIT KATİBİNE ALDIRILMASI

SAVCININ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI * ŞÜPHELİ İFADESİNİN...

Soruşturma dosyalarında ifadelerin CMK gereğince soruşturmayı yürütmek ve sonuçlandırmakla...

CİNSEL SALDIRI SUÇU

CİNSEL SALDIRI SUÇU

Fiile ruhsal yönden karşı koyamayan mağdureye karşı işlenen suçta, beraat verilemez.

CİNSEL SALDIRI SUÇU

CİNSEL SALDIRI SUÇU

Fiile ruhsal yönden karşı koyamayan mağdureye karşı işlenen suçta, beraat verilemez.