1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANINA GÖRE EL ATMA HALİNDE BEDELDEN YEREL BELEDİYE SORUMLU OLUR • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU OLMAZ

Taşınmazın tüm bedelinin Maltepe Belediye Başkanlığı'ndan alınması ve İstanbul Büyük-şehir Belediyesi hakkında açılan davanın husumetten reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle hükmedilen bedelden her iki idarenin de müteselsilen sorumlu olduğuna dair hüküm kurulması, davacı payı üzerindeki haczin hükmedilen bedele yansıtılması gerektiğinin düşünülmemesi bozmayı gerektirir.

1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANINA GÖRE EL ATMA HALİNDE BEDELDEN YEREL BELEDİYE SORUMLU OLUR • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLU OLMAZ

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E: 2012/24971 K: 2013/2416 T: 18/02/13

 

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

 

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değerinin tesbit edilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bu nedenle davalı Maltepe Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir. Davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

Yapılan incelemede; dava konusu taşınmazın 03.03.1989 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen konut, kısmen cami ve yol alanında; 16.04.2005 tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında kısmen sosyal ve kültürel tesis alanı ve kısmende cami alanında; 15.02.200829.07.2008-18.12.2009 tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında da “büyük kısmının sosyal ve kültürel tesis alanında, kısmen yol ve kısmen dini tesis alanında” kaldığı anlaşıldığından; taşınmaz bedeli ödenmelidir

Ancak;

1)    1/1000 ölçekli imar planının uygulanmasından Maltepe Belediye Başkanlığı sorumlu olduğundan ve dava konusu taşınmazın cephe aldığı yol ana arter olmadığından taşınmazın tüm bedelinin Maltepe Belediye Başkanlığı'ndan alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında açılan davanın husumetten reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle hükmedilen bedelden her iki idarenin de müteselsilen sorumlu olduğuna dair hüküm kurulması,

2)    Davacı payı üzerindeki haczin hükmedilen bedele yansıtılması gerektiğinin düşünülmemesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, davalı Maltepe Belediye Başkanlığı'ndan aşağıda yazılı kalan harcının alınmasına ve temyiz edenlerden peşin alınan temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.