AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞU * AİLE MAHKEMESİ

Reşit olmayan çocuğun sebebiyet verdiği kaza sebebiyle ev başkanı babaya karşı açılan tazminat davasına Aile mahkemesinde bakılır.

AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞU * AİLE MAHKEMESİ
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E: 2009/9442 K: 2010/5246 T: 03/05/10

 

Dava, trafik kazası nedeniyle yaralanmadan dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davacı ve davalılardan N.F. tarafından temyiz olunmuştur.

 

Davacı; davalılardan M.F.'nin, sürücü belgesiz olarak kullandığı araç ile kendisine çarparak yaralanmasına yol açan ergin olmayan oğul diğer davalı N.F.'nin haksız eyleminden dolayı Medeni Yasa'nın 369. maddesi gereğince, ev başkanı sıfatıyla sorumlu tutulmasını istemiştir.

Yerel Mahkemece, aile başkanı olan davalılardan M.F. hakkındaki istemin bir yıllık zamanaşımına bağlı olduğu gerekçesiyle adı geçen davalı yönünden istemin zamanaşımı nedeniyle reddine, diğer davalılar yönünden ise istemin bir bölümünün kabulüne karar verilmiştir.

4787 sayılı Aile Mahkemesi'nin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Yasa'nın 4/1.maddesi gereğince, 4721 sayılı Medeni Yasa'nın ikinci Kitabı'ndan doğan dava ve işlere aile mahkemesinde bakılır. Somut olayda Medeni Yasa'nın İkinci Kitabı içerisinde yer alan 369. maddenin uygulanması gerektiğinden eldeki davaya aile mahkemesinde bakılması gerekir.

Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve temyiz eden taraflardan peşin alınan harçların istekleri halinde geri verilmesine 03.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.