AİLE KONUTU • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

Aile konutu olan dairenin ortaklığın giderilmesi davasına konu olması mümkün değildir.

AİLE KONUTU • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E: 2011/14805 K: 2012/3030 T: 28/02/12

 

Mahalli mahkemesinden verilmiş, bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar, davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

Karar; Dava, bir adet bağımsız bölümde paydaşlığın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, davaya konu 7 no.lu mesken vasıflı bağımsız bölümde, tarafların paydaş olduğuna, paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı taşınmazın satışını istemediğini, davanın reddini savunmuştur.

Dava konusu edilen ve satışına karar verilen taşınmazın aile konutu olarak ayrıldığı, böylece belli bir amaca özgülendiği, dosyada bulunan tapu kaydından anlaşılmaktadır. Taraflar aile konutu şerhine karşı da koymamışlardır. Tapu kaydı üzerindeki bu şerhin terkin edilmediği müddetçe ortaklığın giderilmesinin istenmesi mümkün değildir. Bu durumda mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde satış kararı verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK'ya 6217 Sayılı Kanun'la eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HMK'nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 28.02.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.