AİLE REİSİNİN SORUMLULUĞU • GÖREVLİ MAHKEME

Dava, davalıların çocuğunun yangın çıkarması nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Dava dilekçesindeki açıklamalardan davalıların aile başkanı olarak sorumluluğunun istendiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple görevli mahkeme Aile Mahkemesi'dir.

AİLE REİSİNİN SORUMLULUĞU • GÖREVLİ MAHKEME
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E: 2011/3430 K: 2011/6636 T: 18/04/11

 

Dava dilekçesinde 2500 lira tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü.

Dava, davalıların çocuğunun yangın çıkarması nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Dava dilekçesindeki açıklamalardan davalıların aile başkanı olarak sorumluluğunun istendiği anlaşılmaktadır.

Aile başkanının sorumluluğunun yasal dayanağı, MK'nın 369. maddesinde bulunmaktadır. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Yasası'nın 4. maddesinde, MK'nın 2. kitabından doğan dava ve işlerin Aile Mahkemesi'nde çözümleneceği belirtilmektedir. Somut olayda MK'nın 369. maddesine dayanılarak tazminat istendiğine göre, böyle bir davanın Aile Mahkemesi'nde incelenip sonuçlandırılması gerekmektedir. Mahkemece, görev yönü gözetilmeksizin işin esasının incelenmiş olması bozma nedenidir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.04.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.