ANA VEYA BABANIN ÖLÜMÜ • VELAYET

Ana babanın birinin ölümü halinde velayet sağ kalana geçer.

ANA VEYA BABANIN ÖLÜMÜ • VELAYET
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2006/1223 K: 2006/7839 T: 18/05/06

 

Ergin olmayan çocuk ana babanın velayeti altındadır. (MK.md.335) velayet ana babanın birinin ölümü halinde sağ kalana ait olur. (MK.md.336/3) Ana babanın deneyimsizliği hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeple velayet görevini gereği ibi yerine getirememesi, çocuğa karşı yeterli ilgilinin gösterilmemesi, ona karşı yükümlülüklerin ağır biçimde savsaklaması halinde de velayetin kaldırılmasına karar verilebilir (MK.md.348) Velayetin kaldırılmasına ilişkin kararın Aile Mahkemesince verilmesi gerekir.

 

a)    Küçük Hulusinin annede olan velayeti Ankara 5. Aile Mahkemesi'nin 07.12.2004 gün ve 2003/220 sayılı kararı ile kaldırılmıştır. Velayet altında bulunmayan küçüğün vesayet altına alınması (MK. Md.404) kararının da küçüğün yerleşim yerindeki vesayet dairesi ( Sulh Mahkemesi) tarafından verilmesi zorunludur. Bu açıklama karşısında küçüğün Aile Mahkemesince dedenin velayeti altına konulması isabetsizdir.

b)    Aile Mahkemesi, 07.12.2004 günlü kararını 27.01.2005 te tavzih ederek hüküm fıkrasındaki velayet sözcüğü yerine vesayet ibaresini yazmıştır.

Hükmün açık olmaması, veya birbiriyle çelişkili fıkralar ihtiva etmesi halinde tavzih imkan dahilindedir. (HUMK.md.455) Tavzihle hükmün değiştirilmesi doğru olmadığı gibi Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası'nın 456. maddesindeki kurallara uyulmadan işlem yapılması da yerinde görülmemiştir.

SONUÇ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 427/6.maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 18.05.2006