ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ - DEĞER TESPİTİ

Taşınmazdan geçen enerji nakil hattı sebebiyle oluşan değer düşüklüğü dikkate alınarak taşınmazın değeri belirlenmelidir. Arazi niteliğindeki taşınmazın net geliri esas alınarak değer biçilmelidir.

ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ - DEĞER TESPİTİ
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E: 2012/22256 K: 2012/28953 T: 27/12/12

 

Dava, 4650 Sayılı Kanun'la değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

 

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare ile davalılardan M.K. vd. vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Arazi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas alınarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik yoktur. Ancak;

1)    2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11/son maddesi uyarınca irtifak hakkı karşılıkları bu hak nedeniyle taşınmazın tamamında meydana gelecek değer kaybıdır. Bu itibarla dava konusu taşınmazın irtifak hakkı kurulmasından önceki tüm değerinin tespit edilmesi ve bundan sonra enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın tamamında meydana gelecek değer düşüklüğü oranının belirlenmesi ve bu oranla taşınmazın tüm değerinin çarpılması sonucu irtifak hakkı karşılığının hesaplanması gerekir. Bilirkişi kurullarınca böyle bir inceleme ve işlem yapılmadığı gözetilmeden, irtifak hesabı yönünden geçersiz rapora göre bedel tespiti,

2)    Davalı tarafça taşınmazın üzerinde davalılardan C.K.'ye ait bina olduğu ileri sürüldüğünden, binanın nitelikleri ve değeri de tespit edilerek taşınmazın irtifak hakkı kurulmasından önceki değerinin tespitinde dikkate alınmaması,

3)    Kabule göre de;

Dava konusu taşınmazın niteliği, geometrik durumu, yüzölçümü ve enerji nakil hattının güzergahı dikkate alınarak irtifak hakkı nedeniyle değer düşüklüğü oranının taşınmazın tespit edilecek tüm değerinin %1,20'sini geçemeyeceği gözetilmeden, daha yüksek oranda değer düşüklüğü tespit eden geçersiz rapora göre irtifak hakkı bedelinin fazla tespiti,

Doğru görülmemiştir.

Davacı idare ile davalılardan M.K. vd. vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, davacı idare ve davalılardan M.K. vd.'den peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine, temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 27.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.