ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ * DEĞER TESPİTİ

Arazi niteliğindeki taşınmaza net gelirine göre değer biçilmesi ve değer biçilirken o yörede mutad olarak ekimi yapılan ürünlerin değerlendirmede esas alınması gerekir.

ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ * DEĞER TESPİTİ
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E: 2011/18665 K: 2012/2695 T: 21/02/12

 

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor ve yapılan inceleme hüküm kurmaya elverişli değildir. Şöyleki;

 

Arazi niteliğindeki taşınmaza net gelirine göre değer biçilmesi ve değer biçilirken o yörede mutad olarak ekimi yapılan ürünlerin değerlendirmede esas alınması gerekir. Dava konusu taşınmazın susuz tarım arazisi niteliğinde olduğu anlaşıldığına göre, İl Tarım Müdürlüğü'nün cevabi yazısı nazara alınarak değerlendirmenin arpa, buğday, yulaf, kavun ve karpuz ürünlerine göre yapılması gerekir.

Bu nedenle yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde keşif yapılıp taşınmazın bulunduğu yörede ekimi yapılacak ürünler esas alınıp taşınmazın konumu ve niteliğine göre Kamulaştırma Kanunu'nun 11/1-ı bendi uyarınca objektif değer artırıcı unsurlar da dikkate alınarak değer biçilmesi gerekirken geçersiz olan rapora göre yazılı şekilde hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, davalı idare yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 825.00 TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 21.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.