ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ • TAŞINMAZDAKİ AĞAÇLAR • DEĞER TESPİTİ

Arsa niteliğindeki taşınmazlara yakın bölgelerden ve yakın tarihli satışlar emsal alınmak suretiyle değer biçilmelidir. Taşınmaz üzerinde ağaç bulunduğu iddia edildiğinden, buna ilişkin deliller toplandıktan sonra, taşınmazdaki ağaçlara yaş, cins ve verim durumuna göre maktuen değer biçilmelidir.

ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ • TAŞINMAZDAKİ AĞAÇLAR • DEĞER TESPİTİ
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E: 2009/16732 K: 2010/2742 T: 23/02/10

 

Taraflar arasındaki 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescilli davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekilleri yönünden verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

 

KARAR

Dava, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescilli istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Hükme esas alınan rapor ve yapılan inceleme hüküm kurmaya yeterli değildir. Şöyle ki;

1-Kamulaştırma Kanunu’ nun 11/1-g maddesi gereğince arsa niteliğindeki taşınmazlara yakın bölgelerden ve yakın tarihli satışlar emsal alınmak suretiyle değer biçilmesi gerekir. Bilirkişi raporunda kıyasi emsal olarak alınan taşınmazların satış tarihi 1999 yılıdır. Değerlendirme tarihinden yaklaşık 10 yıl önce yapılan satışlar emsal alınmak suretiyle değer biçilmiştir. Değerlendirme tarihine yakın zamanlarda emsal satışlar mevcut ise eski tarihli satışlar emsal alınamaz.

Dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde değerlendirme tarihine yakın zamanlarda satışı yapılan emsallerin olacağı kesindir. Bu durumda taraflara değerlendirme tarihinde yakın emsal satışları bildirmeleri için imkan tanınması. Lüzumu halinde resmen emsal celbi yoluna gidilmesi ve yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde keşif yapılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile bedel tespiti,

2- Davacılara dava konusu taşınmaz üzerinde ağaç bulunduğu iddia edildiğinden, buna ilişkin deliller toplandıktan sonra, fen bilirkişisince taşınmazın sınırları açık ve net olarak belirlenmek suretiyle, taşınmaz üzerinde davalıya ait ağaç bulunup bulunmadığı tespit edilerek varsa bu ağaçlara da yaş, cins ve verim durumuna göre maktuen değer biçilmesi gerektiği düşünülmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması, doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Taraf vekillerinin itirazlarının yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, tarafından peşin alman temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazine’ye irad kaydedilmesine, 23.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.