ARSA PAYLARI • DAİREDEKİ FİİLİ EKSİKLİK • TAZMİNAT

Arsa paylarının sözleşmeye uygun dağıtılması, dairenin fiili yapısındaki değer farkını telafi edecek bir durum değildir. Bu nedenle dairedeki değer farkının davalıdan tahsili gerekir.

ARSA PAYLARI • DAİREDEKİ FİİLİ EKSİKLİK • TAZMİNAT

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E: 2010/5374 K: 2011/6310 T: 31/10/11

 

Davacı, 29.06.2006 tarihli sözleşme uyarınca tevhid edilerek yapılacak 336 ada 19 parsel nolu arsadaki inşaattan bodrum kat 1 nolu %25'ini, zemin kat 4 nolu daire ile 3.kat 9 nolu dairelerin tamamının kendisine ait olması gerektiğini, 4 nolu dairenin diğer dairelere nazaran sözleşmeye aykırı inşa olunduğunu ileri sürerek, 4 nolu tapu kaydının iptali ile sözleşme şartlarına uygun başka bir dairenin tapusunun verilmesini, olmadığı takdirde bedelinin tahsilini talep etmiş, mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

 

Sözleşme eki krokide inşaatın yapım şekli ve davacıya verilecek dairelerin yer ve hisse miktarları tespit edilmiştir. Krokilerde 4 nolu dairenin, diğer kat daireleriyle eşit alanda gösterildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece alınan ve hükme dayanak yapılan asıl ve ek raporlarında, 4 nolu dairenin müstakil mutfağının bulunmadığı ve diğer dairelere göre kullanım alanının 22.55 m2 eksik olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davalının 4 nolu daireyi sözleşme şartlarına uygun yapmadığı ve başka dairelere göre değer farkı oluştuğu tartışmasızdır. Arsa paylarını sözleşmeye uygun olarak dağıtılması, dairede değer farkını telafi edecek bir husus değildir. Bu nedenle mahkemece, değer farkının belirlenerek davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken, arsa paylarının uygun olduğundan bahisle davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 31.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.