ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN NİTELİĞİ

Asgari geçim indirimi işçinin vergiye giden ücretinin bir bölümünün işçiye iade edilmesidir. Bu nedenle asgari geçim indirimi ücrete ilave edilmesi gereken bir sosyal hak değildir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN NİTELİĞİ
YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E: 2013/4101 K: 2013/11443 T: 18/06/13

 

Davalı vekili davacının iddialarının asılsız olduğunun savunarak davanın reddini istemiştir.

 

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının ücretinin brüt 950.00 TL. olduğu tespiti yapılarak buna 150.00 TL yemek, 85.80 TL yol ücreti ile 59.74 TL asgari geçim indirimi eklenerek 1245,54 TL giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı hesap edilmiştir.

Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Asgari geçim indirimi, bir kimsenin vergi ödeme gücünün ancak, o kimsenin fizyolojik varlığını sürdürebilecek gerekli vasıtalar sağlandıktan sonra söz konusu olabileceği noktasından hareket ederek vergilendirmede sosyal adaleti sağlama amacına yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda asgari geçim indirimi, işçiye işveren tarafından sağlanan nakdi bir yardım olarak kabul edilemez. Bu nedenle de tazminata esas giydirilmiş ücretin hesaplanmasında asgari geçim indirimi miktarı çıplak ücrete dahil edilemez. Bir başka anlatımla asgari geçim indirimi giydirilmiş ücretin bulunmasında nazara alınamaz.

Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, giydirilmiş ücret bulunurken asgari geçim indirimi miktarının da ücrete eklenmesi hatalıdır.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalıya iadesine, 18.06.2013 gününde oyçokluğu ile karar verildi.