AVUKATIN MASRAFLARI * İSPAT KÜLFETİ

Avukat yaptığı harcamaları ispatlamakla yükümlüdür.

AVUKATIN MASRAFLARI * İSPAT KÜLFETİ
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E: 2011/1366 K: 2011/9783 T: 21/06/11

 

Davacı avukat, davalının vekili sıfatıyla dava ve icra takiplerini yürütürken haksız olarak azledildiğini, azil sebeplerinin gerçek dışı ve asılsız olduğunu ileri sürerek takip etmiş olduğu dava ve icra takiplerine ilişkin olmak üzere şimdilik 5.000 TL vekalet ücretinin tahsilini istemiş, bilahare talebini ıslah ederek 20.481.05 TL'nin faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

 

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın ıslah edilmiş haliyle kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

Davacı avukat, davalı tarafından haksız olarak azledildiğinden bahisle takip edilen dava ve icra takiplerine yönelik vekalet ücret alacağının tahsili için eldeki davayı açmıştır. Davalı, vekalet ücreti kapsamında 5.730 TL ödeme yaptığını savunmuş, davacı da yapılan ödemeyi kabul etmiş Ancak buunn 1.150 TL'sinin vekalet ücretine ilişkin olduğunu, geri kalan kısmın dava takip ve masraflarına ilişkin olduğunu bildirmiştir. Mahkemece, davalı tarafından vekalet ücretine ilişkin olarak 1.150 TL ödeme yapıldığı kabul edilerek bu kısım davacı alacağından mahsup edilmiştir. Kural olarak, takip edilen dava ve işlerde harcamaların müvekkil asil tarafından yapıldığının kabulü gerekir. Diğer bir deyişle davacı avukat, takip edilen dava ve işlerde yaptığı harcamaları ispatla mükelleftir. Öyle olunca, mahkemece bu hususta davacıya delilleri sorulup toplanmak suretiyle hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir, bozmayı gerektirir.

SONUÇ

Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerden dolayı teyiz olunan hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 825.00 TL.duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 21.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.