AYRIMCILIK SUÇU

5237 sayılı Kanunun “Ayrımcılık” başlıklı 122 inci maddede düzenlenen suçun eski kanunda karşılığı yoktur. Maddede; “(1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak...

AYRIMCILIK SUÇU
Hukuki makale

AYRIMCILIK SUÇU (5237 S.lı TCK. m. 122)

5237 sayılı Kanunun “Ayrımcılık” başlıklı 122 inci maddede düzenlenen suçun eski kanunda karşılığı yoktur. Maddede;(1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;

a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan,

b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,

c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,

Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir”.  denilmektedir.

5237 sayılı TCK.nun 122 nci maddesinde; kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yapılarak;

- Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleme veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlama,

- Besin maddelerinin verilmemesi veya kamuya arz edilmiş bir hizmetin yapılmasını reddetme,

- Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme, fiilleri suç olarak kabul edilmiştir.

Bu madde ile korunan hukuki yarar insanlar arasında hukukun izin vermediği ayrımlar yapılarak, bazı kişilerin hukukun sağladığı haklardan yoksun kılınmasının önlenmesidir. Bu suretle bireyler arasında ayrımcılık yapılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Yoksa örneğin iş sahiplerinin beğenmedikleri kişileri işe almamalarının cezalandırılması söz konusu değildir.

Kişinin sadece bayan işçi çalıştırması halinde de buradaki suç oluşmayacaktır. Çünkü; hukuk düzeninde doğal kabul edilen bir hakkın kullanılması ayırımcılık maddesine girmez. Hukuk düzeninin kabul etmediği ölçütlerin ortaya konulması durumunda ayırımcılık  söz konusu olabilir. Bu sebeple  sadece bayan işçi alınması bu madde kapsamında değerlendirilemeyecektir.