BANKA ŞUBESİNDE KAYBOLAN ÇEK * ZAMANAŞIMI DEF-İ

Mahkemece iptali istenen çekin zamanaşımına uğraması nedeniyle kıymetli evrak vasfını kaybettiği, dolayısıyla tedavül kabiliyetinin kalmadığı gerekçesi ile davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir. Ancak zamanaşımı savunması bir defi olup ilgilisi tarafından ileri sürülmeden gözetilmesi mümkün bulunmadığı gibi zayi nedeniyle iptal davasının hak sahipliğini teşhise yönelik sonuç doğuran niteliği gözden kaçırılarak açıklanan gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile hüküm bozulmasına karar verilmiştir.

BANKA ŞUBESİNDE KAYBOLAN ÇEK * ZAMANAŞIMI DEF-İ
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E: 2011/15276 K: 2012/16219 T: 15/10/12

 

Hasımsız olarak görülen davada İstanbul (Kapatılan) 24. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce verilen 17.08.2011 tarih ve 2011/319-2011/604 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Davacı vekili Yapı Kredi Bankası'na ait bir adet çekin hamili dava dışı K. Tarım Üretim Paz. Ltd. Şti. tarafından müvekkili T. Bankası'na tahsil amacıyla ibraz edildiğini, çekin müvekkili Banka Şubesince çek işlemleri merkezine gönderildiğini, çeke karşılıksızdır işlemi yapıldığını, sonrasında çekin iade edildiği müvekkili banka şubesinde kaybolduğunu ileri sürerek, öncelikle ödemeden men kararı verilerek senedin iptalini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı uyarınca, çekin keşide tarihinin 17.08.2010 olduğu, 10 günlük ibraz süresi nazara alındığında çekin davadan önce 27.02.2011 tarihinde zamanaşımı süresinin dolduğu, dava açıldığı tarihte çekin kıymetli evrak vasfını yitirdiği, davacının işbu davayı açmakta hukuki yararının bulunmadığı gerekçesi ile dava reddedilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Mahkemece iptali istenen çekin zamanaşımına uğraması nedeniyle kıymetli evrak vasfını kaybettiği, dolayısıyla tedavül kabiliyetinin kalmadığı gerekçesi ile davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir. Ancak zamanaşımı savunması bir defi olup ilgilisi tarafından ileri sürülmeden gözetilmesi mümkün bulunmadığı gibi zayi nedeniyle iptal davasının hak sahipliğini teşhise yönelik sonuç doğuran niteliği gözden kaçırılarak açıklanan gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile hüküm bozulmasına karar verilmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyizi itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 15.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.