BAŞARI KOŞULUNA BAĞLI VEKALET ÜCRETİ

Vekalet ücretinin alacağın tahsili koşuluna bağlandığı anlaşıldığından bu koşulun gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmalıdır.

BAŞARI KOŞULUNA BAĞLI VEKALET ÜCRETİ
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E: 2012/15879 K: 2013/3582 T: 15/02/13

 

Davacı; davalı banka ile aralarında yaptıkları sözleşme gereği davalı banka adına vekillik görevi yürüttüğünü, Develi Asliye Hukuk Mahkeme-si'nin 2003/652 Esas sayılı dosyası ile Develi İcra Müdürlüğü'nün 2009/348 Esas sayılı dosyası ve Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2004/260 Esas sayılı dosyalarında davalı bankanın vekilliğini yaptığını, bu davalarla ilgili davalı bankadan hiçbir vekalet ücreti alamadığını, 2010 yılında da aralarındaki sözleşmenin yenilenmediğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 8.500 TL.avukatlık ücretinin yasal faizi ile birlikte kendisine ödenmesine karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı; davacı ile aralarındaki sözleşme gereğince banka lehine hük-molunan vekalet ücretinin karşı taraftan tahsil edilmediğinden ödenmesi gereken yasal vekalet ücreti bulunmadığını belirterek, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, Davanın kabulü ile, 8.500 TL.nin işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı eldeki dava ile, taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine göre kendisine ödenmesi gereken vekalet ücretinin ödenmediği gerekçesiyle davalı hakkında icra takibi yaptığını belirterek, davalının haksız itirazının iptaline karar verilmesini istemiş, davalı ise yine aralarındaki sözleşme gereğince banka lehine hükmolunan vekalet ücretinin karşı taraftan tahsil edilmediği için, muacceliyet şartının oluşmadığını belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, her ne kadar “vekalet ücretinin ödenmesi hususunun ilgili dava veya icra dosyasındaki alacağının tahsil edilmesi şartına bağlı tutulduğu anlaşılmış ise de, sözleşmenin sona ermesi ile birlikte davacı avukatın davalı adına dosyaları takip edip sonuçlandırmasının düşünülemeyeceği” gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmış ise de, taraflar arasındaki vekalet ücretinin ne zaman ödeneceğine ilişkin sözleşme hükümleri açık olup, buna göre, akti vekalet ücretinin tayininde, zaman kriteri ve başarı kriteri belirlenerek, vekalet ücretinin tayininde, zaman kriteri ve başarı kriteri belirlenerek, vekalet ücretinin ödenmesinin, alacağının tahsil edilmesi şartına bağlı tutulduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, Mahkemece, vekalet ücretine esas dava ve icra takip dosyalarında alacağın tahsil edilip edilmediği hususunun araştırılarak sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, BOZMA nedenidir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 15.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.