BELEDİYE MALLARININ HACZEDİLMESİ

Somut olayda, takip dayanağı B. Çekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/625 esas 2010/235 karar sayılı davanın açılma tarihi 11.06.2009 ve karar tarihi 16.03.2010 tarihi olduğundan 2942 Sayılı Kanun'a eklenen geçici 6. madde uyarınca borçlu idarenin mal ve haklarının haczi mümkündür.

BELEDİYE MALLARININ HACZEDİLMESİ

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2011/27706 K: 2012/12480 T: 16/04/12

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakim tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 5999 Sayılı Yasa ile eklenen geçici 6. maddenin son fıkrasında kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan alacakların tahsilinde idarelerin mal, hak ve alacaklarının haczedilemeyeceği belirtilmiş, aynı maddenin 8. fıkrasının 2. cümlesinde bu madde hükümlerinin evvelce açılmış davalar hakkında uygulanmayacağı öngörülmüştür. 25.02.2011 günü yürürlüğe giren 6111

Sayılı Yasa'nın geçici 2. maddesinde geçici 6. maddenin yürürlük tarihi 04.11.1983 olarak belirtilmiş ise de, geçici 6. maddenin 8. fıkrasının 2. cümlesini yürürlükten kaldırmadığı gibi yasanın bu düzenlemesi kamu-laştırmasız el koymaya yönelik olduğundan icra takip işlemlerine uygulanamayacaktır. Bu durumda haciz yasağının 5999 Sayılı Yasa'nın yürürlük tarihi olan 30.06.2010 gününden önce açılan davalar sonunda verilen kararların infazını kapsamadığının kabulü gerekir.

Somut olayda, takip dayanağı B. Çekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/625 esas 2010/235 karar sayılı davanın açılma tarihi 11.06.2009 ve karar tarihi 16.03.2010 tarihi olduğundan 2942 Sayılı Ka-nun'a eklenen geçici 6. madde uyarınca borçlu idarenin mal ve haklarının haczi mümkündür.

Bu durumda şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ

Alacaklıların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'in 366. Ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.