BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞME • HAKSIZ AZİL • BAKİYE SÖZLEŞME ÜCRETİ

Sözleşme gereğince bir yıl uzayan sözleşmeyi haklı bir neden olmadan fesheden müvekkil, bir yıllık dönemin bakiye süre ücretini avukata ödemekle yükümlüdür. Ancak, avukat bakiye süre içinde elde ettiği veya edeceği menfaatleri alacağından mahsup edecektir.

BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞME • HAKSIZ AZİL • BAKİYE SÖZLEŞME ÜCRETİ
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E: 2009/15128 K: 2010/7425 T: 01/06/10

 

Davacı, avukat olduğunu ve davalı kooperatif ile 01.09.2001 tarihli danışmanlık ve avukatlık sözleşmesi akdettiklerini, sözleşmeden bir ay önce haber verilmek kaydıyla dönülebilecğinin kararlaştırılmasına rağmen davalının 25.09.2006 tarihli azilname ile kendisini süresinden sonra azlettiğini ve bu nedenle azilden sonraki 2006 yılı ücreti ile 2007 yılının tamamının ücretinden sorumlu olduğunu, davalının ücreti ödemediği gibi girişilen icra takibine de haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptalini istemiştir.

 

Davalı kooperatif, davacının sözleşme imzaladığı yapı kooperatifinin fesh olunarak kendilerine katıldığını, davacıya 25.09.2006 tarihli azil-name ile durumun bildirildiğini ve azil tarihine kadar olan ücretinin de ödendiğini, azilden sonra ücret istenemeyeceğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacının 2006 yılı ücretinin çocuklarının kooperatif aidatına mahsup edilmek suretiyle ödendiği, 2007 yılına ait ücreti iste-yemeyeceği gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı avukatın ilk Y. Yapı Kooperatifi 06.09.2001 tarihinde hukuk danışmanlığı ve avukatlık sözleşmesi akdettiği, Yapı Kooperatifinin kendisini fesh ederek davalı işletme kooperatifi ile birleştiği ve bu nedenle sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin davalı kooperatife geçtiği sabit olup, bu husus taraflarının ve mahkemenin de kabulündedir.

06.09.2001 tarihli sözleşmede, sözleşmenin başlangıcının 01.09.2001 tarihi olduğu ve tarafların mağduriyetleri söz konusu olduğunda bir ay önceden noter aracılığı ile ihtar etmek şartıyla sözleşmeyi feshedebilecekleri kararlaştırılmış olup, bu kararlaştırma tarafları bağlar, Feshedilme-yerek uzayan sözleşmenin bitim tarihi 01.09.2006 tarihi olup, sözleşme uyarınca en geç 01.08.2006 tarihinde feshedildiği bildirilmiş olmadıkça bir yıl için uzadığının kabulü zorunludur. Davalı taraf 1 aylık sürede feshi ihtarda bulunmadığı ve uzayan sözleşmeyi süresinden sonra gönderdiği 25.09.2006 tarihli azilname ile feshettiği için 01.09.2007 tarihine kadar olan ücretten sorumludur.

Davacının fesihten sonraki 2006 yılı sonuna kadar olan ücreti çocuklarının kooperatif aidat borçlarına davacının rıza ve talimatı ile mahsup edildiği için 2006 yılı sonuna kadar olan ücreti isteyemez ise de 01.01.2007 ile 01.09.2007 tarihleri arasındaki ücreti isteme hak ve yetkisi bulunmaktadır. Ne var ki davacı avukat 01.01.2007 ila 01.09.2007 tarihleri arasında davalı kooperatifin işlerini takip etmediği için elde ettiği veya edebileceği menfaatinde BK'nın 325. maddesi uyarınca isteyebileceği bu ücretten mahsup edilmesi gerekir. Mahkemece, değinilen bu yön gözetilerek, BK'nın 325. maddesi uyarınca takdir edilecek miktarın indirilmesi suretiyle davacı avukatın 01.01.2007 ile 01.09.2007 tarihleri arasında talep edebileceği ücretin belirlenerek hasılolacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA 01.06.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.