BERAAT EDEN SANIK • VEKALET ÜCRETİ

Beraat eden sanık lehine Hazine tarafından vekalet ücreti ödenmelidir.

BERAAT EDEN SANIK • VEKALET ÜCRETİ
YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E: 2012/12639 K: 2013/12042 T: 11/12/13

 

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;

 

Sanıklar müdafiin temyiz itirazlarının vekalet ücretine yönetil olduğu gözetilerek incelemenin bu hususa hasren yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13/5. maddesinde yer alan “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.” Biçimindeki düzenleme nazara alınarak, kendisini vekille temsil ettiren ve beraatine karar verilen sanıklar lehlerine vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 Sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi de gözetilerek CMUK'uın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun'un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasına “kendisini vekille temsil ettiren sanıklar için karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesi uyarınca takdir edilen 1.100 TL'nin Hazine-den alınarak sanıklara verilmesine” ibaresinin eklenmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 11.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.