BİRDEN ÇOK SANIK * VEKALET ÜCRETİ * YARGILAMA GİDERİ

Suçu birlikte işleyen sanıkların neden oldukları yargılama giderlerinden ayrı ayrı sorumlu tutulmaları yerine 5271 sayılı CMK’nın 326/6. maddesine aykırı biçimde sanıklara eşit olarak yükletilmesi bozmayı gerektirmiştir.

BİRDEN ÇOK SANIK * VEKALET ÜCRETİ * YARGILAMA GİDERİ

Y6. CD. E:2013/18331 K:2013/23980 T:02.12.2013

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15.05.2013 günlü kenar yazısı ile Dairemizce gönderilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

1-Sanık S.Y. hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak,

1)    Suçu birlikte işleyen sanıkların neden oldukları yargılama gideri olan vekalet ücretinin tahsil şeklinin gösterilmemesi,

2)    Suçu birlikte işleyen sanıkların neden oldukları yargılama giderlerinden ayrı ayrı sorumlu tutulmaları yerine 5271 sayılı CMK'nın 326/2. maddesine aykırı biçimde “sanıklara eşit olarak yükletilmesine” şeklinde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık S.Y. savunmanın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğname-ye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 Sayılı Yasa'nın 8/1. maddei yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından, “yargılama giderinin sanıklara eşit olarak yükletil-mesine” ve “vekalet ücretinin sanıklardan alınarak müdahile verilmesine” ilişkin bölümlerin çıkartılarak yerlerine “Sanıklara sebebiyet verdikleri yargılama giderinin ayrı ayrı yükletilmesine” ve “Sanıklardan neden oldukları vekalet ücretinin eşit olarak alınmasına” cümlelerinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

II-Sanık A.A. hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre, suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından ,diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Suçun niteliği, cezanın türü ve süresine göre, hükümden sonra 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 Sayılı Kanun'un Geçici madde; 1/1.fıkrası yollamasıyla aynı Kanun'un 562. maddesi ve 25.07.2010 tarih ve 27652 sayılı Resmi Ga-zete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6008 Sayılı Kanun'un 7. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5-14. madde ve fıkraları gereği sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık A.A. savunmanın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğna-meye uygun olarak BOZULMASINA, 02.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.