BİRDEN FAZLA DAVALI • DAVANIN REDDİ • VEKALET ÜCRETİ

Davanın ret sebebi tüm davalılar için aynı olup, tek vekalet ücreti takdir edilmesi gerekir. Her bir davalı için ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edilmesi doğru olmamıştır.

BİRDEN FAZLA DAVALI • DAVANIN REDDİ • VEKALET ÜCRETİ
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E: 2012/4583 K: 2012/10726 T: 19/11/12

 

Davacı vekilinin avukatlık ücretine ilişkin temyiz itirazlarına gelince; davanın ret sebebi tüm davalılar bakımından aynı olup, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 3/2.bendi uyarınca tek vekalet ücreti taktir edilmesi gerekir. Mahkemece anılan ilke ve kanun maddeleri göz ardı edilerek kendini vekil ile temsil ettiren her bir davalı için ayrı ayrı vekalet ücreti taktir edilmiş olması usul ve kanuna aykırıdır.

 

Davacı vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan kabulü ile yerel mahkeme hükmünün 6100 sayılı HMK.'nınn Geçici 3.mad-desi yollamasıyla HUMK.nun 428.maddesi uyarınca sadece vekalet ücretine yönelik bölümünün BOZULMASINA, taraflarca HUMK.'un 388/4. (HMK.m.297/ç) ve HUMK'un 440/1 maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve aşağıda dökümü yazılı 21,15 TL.peşin harcın onama harcına mahsubuna 19.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.