BİRDEN FAZLA İLAM BORÇLUSU * BORÇ SORUMLULUĞU KAPSAMI

İlamda iki davalı olup, bu durumda takibi yapan alacaklının, ilam vekalet ücretinin yarısını davalıdan isteyebileceği kabul edilmelidir.

BİRDEN FAZLA İLAM BORÇLUSU * BORÇ SORUMLULUĞU KAPSAMI
YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E: 2013/10119 K: 2013/16458 T: 13/11/13

 

İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi'nin 24.04.2012 tarih ve 2007/833 Esas-2012/363 Karar sayılı ilamına dayalı olarak ilamlı takip yapılmış ve borçlu vekili takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, takibin iptaline karar verilmesi üzerine; hüküm, alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

İcra takibine dayanak ilamda 13.450.00 TL vekalet ücretinin “davacıdan alınarak davalılara verilmesine” karar verilmiştir. Takip alacaklısı D. İnş. San. ve Ticaret A.Ş. icra takibinde hüküm altına alınan 13.450.00 TL vekalet ücretinin tamamını istemiştir. İlamda ise iki davalı olup takibi yapan D. İnş. San. ve Ticaret A.Ş.'nin hükmedilen vekalet ücretinin yarısını isteyebileceğinin kabulü gerekir. Açıklanan bu gerekçelerle icra emrinin düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, takibin tümden iptali doğru değildir.

SONUÇ

Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle, İİK'nin 366 ve HUMK'un 428.maddele-ri gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK'un 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nin 366/3.maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabile-ceğine, 13.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.