BONODA ŞEKİL ŞARTI * KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI * TEMİNAT SENEDİ

Bononun kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadini içermesi gerekir. Bu niteliği olmayan bono kambiyo senedi sayılmaz. Teminat için verildiği anlaşılan bononun kayıtsız şartsız borç ödeme vaadini içerdiği kabul edilemeyeceğinden, kambiyo senetlerine özgü yol ile yapılmış olan takibin iptaline karar verilmelidir.

BONODA ŞEKİL ŞARTI * KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI * TEMİNAT SENEDİ
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2013/187 K: 2013/3336 T: 11/02/13

 

Borçlu, alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibinde süresi içinde icra mahkemesine başvurarak, takip dayanağı senedin teminat senedi olduğundan bahisle takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

 

TTK'nın 688/2 maddesi ve 6102 sayılı TTK 776 maddeleri uyarınca bononun, kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadi unsurunu taşıması zorunludur. Bu niteliği haiz olmayan bono, kambiyo senedi vasfında kabul edilemez.

Taraflar arasında düzenlenen 22.07.2011 tarihli Hazır Beton Yapımı ve teslimi sözleşmesinde takip dayanağı çekin “teminat olarak verildiği” ibaresi yer almaktadır. Sözleşme içeriğindeki taraflar ve miktar takibe konu bono ile aynı olup, bahse konu senedin taraflar arasındaki ilişkinin teminatı olarak verildiği,anılan maddelerde belirtildiği şekilde kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadini içermediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda bononun taraflar arasındaki hukuki ilişkinin teminatı olarak verilmesi, Tarafların sözleşme doğrultusunda edimlerini yerine getirip getirmediğinin ve dolayısı ile alacağın tahsil edilip edilmeyeceğinin yargılamayı gerektirmesi nedeniyle, İİK'nın 170/a-2.maddesi gereğince itiraz kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ:

Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile makeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK'un 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.