BONODA ZAMANAŞIMI • CEZA DAVASI

Bonoda zamanaşımı süresi üç yıl olup, açığa atılan imzanın kötüye kullanılması ve tehdit sebebiyle Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava zamanaşımını kesmez.

BONODA ZAMANAŞIMI • CEZA DAVASI
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2011/27366 K: 2012/11262 T: 05/04/12

 

Borçlu hakkında bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte, adı geçene ödeme emrinin 30.05.2007 tarihinde tebliğ edildiği ve takibin kesinleştiği ancak 13.12.2007 tarihinden itibaren 30.03.2011 tarihine kadar zamanaşımını kesen herhangi bir işlem yapılmadığından bonolara ilişkin TTK'nın 690. maddesi yollamasıyla 661. maddesindeki 3 yıllık zamanaşımı süresinin gerçekleştiği görülmektedir. Aynı yasanın 662. maddesinde yazılı zamanaşımını kesen sebepler oluşmadığı gibi, açığa imzanın kötüye kullanılması ve tehdit suçlarından dolayı asliye ceza mahkemesinde açılan ceza davasının TTK'nın 662. maddesinde belirtilen zamanaşımını kesen davalardan olmadığı gözetilerek mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.

 

SONUÇ

Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 05.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.