BONONUN ŞEKİL ŞARTLARI * SEBEP AÇIKLAMASI

Bono içeriğinde “hibe karşılığı alınmıştır” ibaresi şart değil sebep açıklamasıdır. Bu nedenle bononun Kambiyo senedi niteliğinde olmadığından söz edilemez.

BONONUN ŞEKİL ŞARTLARI * SEBEP AÇIKLAMASI
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2013/24273 K: 2013/30280 T: 27/09/13

 

Karar

 

TTK'nın 776.maddesinin b bendi gereğince bononun kayıtsız şartsız bir bedeli ödeme vaadi içermesi gereklidir.

Somut olayda kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibine konu bono keşidecisinin borçlu A.S. lehtarının N.Ç. olduğu, bono üzerinde “.bedeli mihir karşılığı hibe ahzolunmuştur.” Iba-resinin bulunduğu görülmektedir. Alınan kayıt bir şart niteliğinde olmayıp, alacağın sebebinin hibe olduğunu göstermekte olduğundan senedin bono olma niteliğini etkilemez. Öte yandan borçlu şikayet dilekçesinde “mihir karşılığı hibe” ibaresinin senede sonradan ekleyerek bononun amacı dışında kullanıldığı ileri sürmüş ise de, takibe konu bononun hangi şarta bağlı olduğunu açıklamadığı görülmektedir.

Mahkemece kayıtsız şartsız belli bir bedelin ödenmesi vaadini taşıyan bonoya dayalı takibin iptali isteminin reddi yerine takibin iptaline karar verilmesi isabetsiz olduğundan hükmün bu nedenlerle bozulması gerekirken dairemizce onandığı anlaşılmakla alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

Sonuç

Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 06.06.2013 tarih, 2013/12180 E. 2013/21200 K. sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 27.09.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.