BONOYA DAYALI TAKİP • YETKİLİ İCRA DAİRESİ

Bonoya dayanan takipler borçlunun bulunduğu yer icra dairesinde yapılabileceği gibi, ödeme yerinde veya bonoda ödeme yeri gösterilmemişse tanzim yerinde yapılabilir. Borçlular birden fazla ise, borçluların birinin bulunduğu yer icra dairesinde takip yapılabilir.

BONOYA DAYALI TAKİP • YETKİLİ İCRA DAİRESİ
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2013/2860 K: 2013/6698 T: 28/02/13

 

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlunun, Akseki İcra Dairelerinin yetkili olduğundan bahisle Bakırköy İcra Dairelerinin yetkisine itiraz ederek icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, yetki itirazının kabulüne karar verildiği görülmektedir.

 

Bonoya dayalı olarak, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki genel yetkili icra dairesinde (HUMK'un 9 ve HMK'un 6.maddeleri), bonoda ödeme yerinin ‘'keşide yeri'' olduğunun kabulü gerekeceğinden, bononun tanzim yerinde icra takibi yapılabilir.

İİK'in 50.maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken HUMK'nın 22.maddesi gereğince, kamu düzeni ile ilgili bulunmayan hallerde taraflar yetkili mahkemeyi (icra dairesini) sözleşme ile belirleyebilirler.

Borçlular birden fazla ise, İİK'in 50.maddesinin gönderilmesiyle uygulanması gereken HUMK'un 9/2.maddesi uyarınca borçlulardan birinin ikametgahı icra dairesinde de takip yapılabilir.

Somut olayda, takibe konu edilen bonoda borçlunun adresinin Şiri-nevler/İstanbul olarak yazıldığı görülmektedir. Bonoya dayanan takipler borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki (genel yetkili) icra dairesinde, yapılabileceği gibi, ödeme yerinde yahut bonoda ödeme yeri gösterilmemiş ise bononun düzenlendiği yerde de yapılabilir. Yukarıda açıklanan yetkili yerlerden birini tercih etme hakkı alacaklıya ait olup, alacaklının bononun tanzim yerine göre Bakırköy İcra Müdürlüğünde icra takibini başlatmasında yasaya uymayan bir yön yoktur. O halde, mahkemece, borçlunun yetki itirazının reddi ile, diğer itiraz nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile yetki itirazının kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'in 366 ve HUMK'un 428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.02.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.