BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ • LİMİTED ŞİRKET • KAMU BORÇLARI • ŞİRKET ORTAĞININ SORUMLULUĞU

Limited şirket ortağı şirkette bulunan sermaye payı oranında şirketin kamu borçlarından sorumludur.

BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ • LİMİTED ŞİRKET • KAMU BORÇLARI • ŞİRKET ORTAĞININ SORUMLULUĞU

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E: 2003/8391 K: 2003/9892 T: 04/12/03

 

Davacı Limited Şirket Ortaklarının hisseleri oranında sigorta borçlarından sorumlu olacaklarım, dolayısıyla da 1/94 hissenin dışındaki borçtan sorumlu olmadığını belirterek, borçlu olmadığının tesbitiyle, gayrimenkul üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

 

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, davacı tarafından yapılan ödemeler Kurumca nazara alınarak haczin tespitlenen miktar üzerinden yürütülmesine karar vermiştir.

Hükmün taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine (...) aşağıdaki karar tesbit edildi.

Davacı, 28.02.2001 tarihine kadar ortağı olduğu Uran Ahşap Sanayii Limited Şirketinin Kuruma olan borcundan dolayı 6183 sayılı Yasa'nın 35. maddesi gereğince sermaye hissesi oranında sorumlu olduğundan hisse oranına isabet eden borcun tedbiren Kurum hesabına yatırılmasını ve borçlu olmadığının tesbiti ile borç nedeni ile Beşiktaş, Yıldız Mah., 61 pafta, 241 ada, 12 parsel no.lu taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılmasını istemiştir.

Mahkemece yazılı şekilde hüküm kurulmuş ise de, verilen hüküm HUMK’nun 388. maddesine uygun şekilde oluşturulan bir hüküm olmadığı gibi, dava niteliği gereği eksik inceleme ve yorum ile oluşturulmuş olup usul ve yasaya uygun değildir.

Gerçekten davacının, 28.02.2001 tarihinde yaptığı hisse devrine kadar borçlu Uran Ahşap Sanayii Limited Şirketinin ortağı olduğu Ku-rum’un bu şirket hakkında yaptığı prim borçlarının tahsiline ilişkin takipte de şirkette bulunan sermaye hissesi oranında 6183 sayılı Yasa’nm 35. maddesi gereğince sorumlu olduğu uyuşmazlık konusu değildir.

Uyuşmazlık; davacının hisse oranında yapmak istediği ödeme sonrasında borçtan nasıl kurtulacağı ve borç nedeniyle taşınmazı üzerine konulan haczin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkindir.

Davacının taşınmazına, Kurum'un 1999/4281 sayılı prim takibine ilişkin icra dosyası üzerinden 31.5.2000 tarihindeki toplam 23.850.152.453 TL borç nedeniyle 30.6.2000 günlü Tapu Sicil Müdürlüğü yazısı ile haciz şerhi işlenmiştir. Ekli Limited Şirket Ticaret Sicil Kayıt ve belgelerine göre davacının borçlu şirkette 1/100 paya sahip olduğu açıktır. Davacı, yargılama sırasında hisse oranına göre haciz konulan borç toplamı üzerinden 22.6.2001 tarihinde Kurum hesabına ödeme yaptığı ekli dekontlar ile belgelemiştir. Haciz tarihindeki borç toplamı ile ödeme tarihindeki borç toplamının farklı olabileceği nazara alınarak borç ve fertlerinin de işleyeceği gerçeği karşısında, Mahkemenin ödeme tarihi itibariyle toplam borç tutarım kurumdan sormak ve davacının hisse oranına isabet eden miktarı tesbit ederek sonucuna göre bir karar vermesi gerektiği halde eksik inceleme ve hatalı yoruma dayalı bilirkişi raporu ile sonuca gitmesi yerinde değildir.

Yapılacak iş; davanın yasal dayanağım oluşturan 6183 sayılı Ya-sa'nın 35. maddesi gereğince davacının ödeme yaptığı tarih itibariyle Kurum'un borç ve fertlerinin ne olduğu sorularak yapılan ödemenin bildirilen bu toplam borç miktarı içinde davacının sermaye hissesi oranında borcu karşıladığı miktardaki kısma ilişkin talebin kabulü ile haczin kal-dınlmasına, karşılanmayan oranda ise istemin reddine karar vermekten ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın eksik inceleme ile HUMK'nun 388. maddesine de aykırı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, Tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 4.12.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.