BOŞANMA DAVASI * BOŞANMA KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ

Davalının da eşini istemediği ve hakaret içeren mesajlar gönderdiği anlaşıldığına göre, olayın boşanma noktasına geldiği kabul edilmelidir.

BOŞANMA DAVASI * BOŞANMA KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2010/2-704 K: 2011/55 T: 09/02/11

 

(“.Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının, eşini evde istemediği ve hakaret içeren mesajlar gönderdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zoramanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. Md.. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.”)

 

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; Mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan sonra ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tuanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanana gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA oybirliği ile karar verildi.