BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT İSTEMİNDE NİSBİ HARÇ - MANEVİ TAZMİNAT ÖLÇÜTÜ

Davalı karşılık davacı kadının maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde (TMK md.174/1) olmayıp; kadın tarafından kocaya satış yolu ile devredilen taşınmazın bedel farkı 20.000 TL ile çalışamamaktan kaynaklanan 100.000 TL kazanç kaybına ilişkin olup; nispi harca tabidir. Kişilik haklarını ihlal eden fiile, tazminat miktarı arasında makul bir oranın bulunması gerekir. Bir tarafın zenginleşmesine yol açacak sonuçlar doğurur miktarda manevi tazminat takdiri, müesse-seyi amacından saptırır.

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT İSTEMİNDE NİSBİ HARÇ - MANEVİ TAZMİNAT ÖLÇÜTÜ
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2009/19061 K: 2011/976 T: 25/01/11

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün davalı - karşı davacı kadının davası yönünden temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 25.01.2011 gününde temyiz eden E.T. vekili Av. T. Y.E. ile karşı taraf M.B.T. vekillerinden Av. E. G. D. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı - karşılık davalı kocanın aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Davalı- karşılık davacı kadının maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde (TMK.md.174/1) olmayıp; kadın tarafından kocaya satış yolu ile devredilen taşınmazın bedel farkı 20.000 TL ile çalışamamaktan kaynaklanan 100.000 TL kazanç kaybına ilişkin olup; nispi harca tabidir. Yatırılan başvurma harcının dava dilekçesindeki tüm talepleri kapsadığı da gözetilerek peşin nispi harcın tamamlatılması (HK.md.30-32), görev durumunun da gözetilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken; talep olmadığı halde Türk Medeni Kanunu'nun 174/1.maddesinden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (HUMK.md.74)

3- Boşanmada manevi tazminatın amacı, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, bulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamaktadır. Onun için kişilik haklarını ihlal eden fiile, tazminat miktarı arasında makul bir oranın bulunması gerekir. Bir tarafın zenginleşmesine yol açacak sonuçlar doğurur miktarda manevi tazminat takdiri, müesseseyi amacından saptırır. Hakim, tazminat miktarını saptarken, bir yandan kişilik hakları zedelenen tarafın, ekonomik ve sosyal durumunu ve boşanmada kusur bulunup bulunmadığını ve varsa kusur derecesini, ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde bulunmadığını ve varsa kusur derecesini, fiilin ağırlığını; öbür yandan da, kişilik haklarına saldırıda bulunanın kusur derecesini, ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde bulundurmak zorundadır. Açıklanan ilkeler gözetildiğinde davalı-karşılık davacı kadın yararına takdir edilen manevi tazminat miktarı orantısız ve çoktur. Daha uygun miktarda tazminat takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. Ve 3.bentlerde yazılı nedenlerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ise yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle ONANMASINA, duruşma için taktir olunan 825.00 TL vekalet ücretinin M'den alınıp E.'ye verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.