BOŞANMADA TAZMİNAT • TARAFLARIN KUSURU

Kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, eşine şiddet uygulayıp tehdit ettiği, eşinin ailesinin müşterek konuta gelmesini istemediği anlaşılmaktadır. Bu durumda kadının kocasını aşağıladığından bahisle taraflar eşit kusurlu olduğu sonucuna ulaşılması doğru olmamıştır. Olayda koca daha fazla kusurludur.

BOŞANMADA TAZMİNAT • TARAFLARIN KUSURU
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2012/12551 K: 2013/13208 T: 10/05/13

 

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı - davacı kocanın tüm, davacı - davalı kadının ise aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

 

2-Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına (TMK. md.186/1) geçimine (TMK.md. 185/3) malların yönetimine (TMK .m.223,242,244,262,263,264,267,215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK.m.185/2) ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden (resen) almak zorundadır. (TMK.m.169) O halde; Türk Medeni Kanunu'nun 185/3. ve 186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere davacı-davalı kadın yanında bulunan 2002 doğumlu müşterek çocuk N. yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

3-Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de toplanan delillerden davacı-davalı kadının eşini aşağılamasına karşılık, davalı-davacı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, eşine şiddet uygulayıp tehdit ettiği, eşinin ailesinin müşterek konuta gelmesini istemediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davalı-davacı koca; davalı-davacı kadına oranla daha fazla kusurludur. Hal böyleyken, tarafların eşit kusurlu olarak kabulü ile davacı-davalı kadının maddi ve manevi tazminat (TMK. md.174/1-2) isteğinin reddi doğru olmamıştır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3.bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 990.00 TL vekalet ücretinin Ö.'den alınıp G'ye verilmesine, aşağıda yazılı harcın Ö'ye yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 103.50 TL temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran G.'ye geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.