İcra Hukuku

MUVAZAALI İŞLEMLER * SIRA CETVELİNE İTİRAZ

MUVAZAALI İŞLEMLER * SIRA CETVELİNE İTİRAZ

Muvazaa nedenine dayanan sıra cetveline itiraz davalarında muvazaalı işlemin borçlandırıcı...

BANKANIN HAKSIZ PARA TAHSİLİ * HESAPTAKİ PARA

BANKANIN HAKSIZ PARA TAHSİLİ * HESAPTAKİ PARA

Davacının banka nezdinde üzerinde rehin hakkı olan para veya paraya çevrilebilir...

VERGİ İADESİ HACZİ * HACİZ MÜZEKKERESİ * ALACAĞIN DOĞDUĞU TARİH

VERGİ İADESİ HACZİ * HACİZ MÜZEKKERESİ * ALACAĞIN DOĞDUĞU...

Üçüncü kişideki hak ve alacakların haciz ihbarnamesiyle değil, müzekkere ile haczedilmesi...

İhalenin Feshi - Muhammen Bedel - Satış Bedeli - Zarar Unsuru

İhalenin Feshi - Muhammen Bedel - Satış Bedeli - Zarar...

Özeti: Satış bedelinin, muhammen bedelin yüzde yüzüne eşit veya üzerinde olması...

İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ REDDİ * İCRA İNKAR TAZMİNATI

İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ REDDİ * İCRA İNKAR TAZMİNATI

İtirazın iptali davasının esasa ilişkin nedenle reddedilmesi halinde davalının talebi...

İLERİDE DOĞMASI OLASI HAKLARIN HACZİ * SÜRESİZ ŞİKAYET

İLERİDE DOĞMASI OLASI HAKLARIN HACZİ * SÜRESİZ ŞİKAYET

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin gerçekleşmesine bağlı olarak ileride doğması...

ÇİFT İMZAYLA TEMSİL * TEK İMZALI ÇEK * TAKİBİN DURDURULMASI

ÇİFT İMZAYLA TEMSİL * TEK İMZALI ÇEK * TAKİBİN DURDURULMASI

Çift imzayla temsil edilebilen şirket adına tek imzayla verilmiş olan çeklere dayanılarak...

SENET METNİNDE TAHRİFAT * ÇIPLAK GÖZLE TESPİT OLANAĞI

SENET METNİNDE TAHRİFAT * ÇIPLAK GÖZLE TESPİT OLANAĞI

Senedin rakamla yazılı bedel kısmında tahrifat olduğu gözle anlaşıldığı gibi, davalı...

BONODA ŞEKİL ŞARTI * KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI * TEMİNAT SENEDİ

BONODA ŞEKİL ŞARTI * KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ İKRARI * TEMİNAT...

Bononun kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadini içermesi gerekir. Bu niteliği...

BONODA TEMİNAT KAYDI * KAMBİYO SENEDİ

BONODA TEMİNAT KAYDI * KAMBİYO SENEDİ

İçeriğinde “Teminat” kaydı olan bono kayıtsız şartsız borç ikrarı içermediğinden...

LEHE BOZMA * SANIĞIN HABERDAR EDİLMESİ

LEHE BOZMA * SANIĞIN HABERDAR EDİLMESİ

Ceza Genel Kurulunun yerleşmiş kararlarına göre, bozma kararı lehe olsa dahi sanık...

BONODA ŞEKİL ŞARTLARI * KEŞİDE YERİ * TAKİBİN İPTALİ

BONODA ŞEKİL ŞARTLARI * KEŞİDE YERİ * TAKİBİN İPTALİ

Takip konusu bonoda keşide yeri yazılmamış, keşidecinin adresi de yazılmamıştır....

İŞTİRAK NAFAKASI * RÜŞT YAŞININ GELMESİYLE NAFAKANIN SONA ERMESİ

İŞTİRAK NAFAKASI * RÜŞT YAŞININ GELMESİYLE NAFAKANIN SONA...

Babanın çocuğuna bakma yükümlülüğü çocuğun reşit olmasıyla sona erer, küçüğün reşit...

ŞİRKETİN TEMSİLİ * TEMSİL YETKİSİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

ŞİRKETİN TEMSİLİ * TEMSİL YETKİSİ * MAHKEMECE YAPILACAK...

Senedin tanzim tarihinde imzalayan kişinin şirket yetkilisi olup olmadığı araştırılmalıdır....

BONONUN ŞEKİL ŞARTLARI * SEBEP AÇIKLAMASI

BONONUN ŞEKİL ŞARTLARI * SEBEP AÇIKLAMASI

Bono içeriğinde “hibe karşılığı alınmıştır” ibaresi şart değil sebep açıklamasıdır....

KAMBİYO SENEDİ * ŞEKİL ŞARTI * ZAMANAŞIMI

KAMBİYO SENEDİ * ŞEKİL ŞARTI * ZAMANAŞIMI

Şekil şartı eksikliği sebebiyle kambiyo senedi niteliği bulunmayan senede bağlı...