Miras Hukuku

TEREKENİN TAKSİMİ * MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL * AYNEN TAKSİM

TEREKENİN TAKSİMİ * MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL * AYNEN TAKSİM

Hakim, miras yoluyla intikal eden terekenin tamamı ve terekedeki malların her birini...

MİRASIN İNTİKALİ * UYGULANACAK KANUN

MİRASIN İNTİKALİ * UYGULANACAK KANUN

Mirasın intikali, murisin ölüm tarihinde yürürlükte olan yasa hükümlerine göre belirlenir.

MİRASÇILIK BELGESİ * TARAFLARIN UYUŞMAMASI

MİRASÇILIK BELGESİ * TARAFLARIN UYUŞMAMASI

Mahkemece nüfus kayıtlarında davacıların mirasçılık belgesi verilmesini istediği...

MİRASIN HÜKMEN REDDİ * TEREKEYİ SAHİPLENİCİ DAVRANIŞLAR

MİRASIN HÜKMEN REDDİ * TEREKEYİ SAHİPLENİCİ DAVRANIŞLAR

Davacıların, tazminat davasında miras bırakan H.'nın mirasçıları olarak davalı sıfatıyla...

VASİYET ALACAKLISI * MİRASÇILIK BELGESİ

VASİYET ALACAKLISI * MİRASÇILIK BELGESİ

Dava, vasiyetnamenin okunmasına dair karar kesinleştikten sonra aynı dosya üzerinden...

MİRAS DAVASI * TENKİSİN DEFİ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ * ZAMANAŞIMI

MİRAS DAVASI * TENKİSİN DEFİ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ * ZAMANAŞIMI

Davalılar 21.12.2005 tarihli celsede tenkis def’inde bulmuşlardır. “Tenkis defi”...

TENKİS ŞARTLARI * TEREKE MEVCUDU * SABİT TENKİS ORANI * SEÇİM HAKKI

TENKİS ŞARTLARI * TEREKE MEVCUDU * SABİT TENKİS ORANI *...

Muvazaaya konu olan payın terekeye iadesiyle tereke mevcudu değişecek olup, tenkis...

MİRASTA MAL KAÇIRMA * MUVAZAALI İŞLEM * MURİSİN MALİ DURUMU

MİRASTA MAL KAÇIRMA * MUVAZAALI İŞLEM * MURİSİN MALİ DURUMU

Miras bırakanın emekli maaşının ve ekonomik güvencesinin bulunduğu, mali durumu...

MURİS MUVAZAASI * TAPU İPTALİ * ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

MURİS MUVAZAASI * TAPU İPTALİ * ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

Miras bırakanların tüm mal varlığına yakın bölümünü teşkil edecek nitelikteki eldeki...

GEÇERLİ VASİYETNAME * TENKİSE TABİ TASARRUFLAR

GEÇERLİ VASİYETNAME * TENKİSE TABİ TASARRUFLAR

Geçerli de olsa vasiyetname ile yapılan ölüme bağlı tasarrufun tenkise tabi olup...

MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI

MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı kendi alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası...

KARŞILIKLILIK İLKESİ * HAZİNENİN MİRASÇILIĞI

KARŞILIKLILIK İLKESİ * HAZİNENİN MİRASÇILIĞI

Davacı Hazine, çekişmeli taşınmazlarda 2/3 pay sahibi Veli’nin Türk Vatandaşı olup,...

BABANIN ÖLÜMÜ * MİRASIN REDDİ * KÜÇÜĞE KAYYIM TAYİNİ KOŞULU

BABANIN ÖLÜMÜ * MİRASIN REDDİ * KÜÇÜĞE KAYYIM TAYİNİ KOŞULU

Mirasın reddinde annenin hukuki yararı ile küçüğün hukuki yararı çatıştığından küçüğe...

TEREKE HAKLARININ KORUNMASI * MENFİ TESPİT DAVASI * TEK MİRASÇININ DAVA AÇMASI

TEREKE HAKLARININ KORUNMASI * MENFİ TESPİT DAVASI * TEK...

Elbirliği mülkiyetinde ortaklardan her biri tek başına topluluğun haklarını koruyacak...

MİRASTAN ISKAT * İSPAT KÜLFETİ * MURİSİN YANILMASI

MİRASTAN ISKAT * İSPAT KÜLFETİ * MURİSİN YANILMASI

Mirastan çıkarılan kimsenin itiraz etmesi üzerine bu sebeplerin varlığının ispatı...

MİRASTA DENKLEŞTİRME * İSTİHKAK DAVASI * MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL

MİRASTA DENKLEŞTİRME * İSTİHKAK DAVASI * MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ...

Mirasta denkleştirmenin söz konusu olabilmesi için yasal mirasçıların miras bırakandan...