ÇATIDAN DÜŞEN BUZDAN DOĞAN ZARAR - KUSURSUZ SORUMLULUK

Çatıdan düşen buzun sebebiyet verdiği zarardan bina sahibi sorumludur. Buradaki sorumluluk kusursuz sorumluluktur. Bu olayda yaya kaldırımından yürüyen zarar görenin müterafik kusurundan söz edilemez.

ÇATIDAN DÜŞEN BUZDAN DOĞAN ZARAR - KUSURSUZ SORUMLULUK
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E: 2009/6763 K: 2010/3248 T: 23/03/10

 

2-Davacıların diğer temyiz itirazlarına gelince;

 

a) Dava, haksız eylem nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir.

Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş;

Karar davacılar ile davalılardan E...Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacılar miras bırakanları R.'nin, davalıların bağımsız bölüm sahibi oldukları C. İş Merkezi'nin yanından geçerken, başına çatıdan buz kütlesi düşmesi nedeni ile yaşamını yitirdiğini belirterek, uğradıkları maddi ve manevi zararın, arsa payları oranında bağımsız bölüm sahibi olan davalılardan alınmasını istemişlerdir.

Davalılar ise, istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Yerel mahkemece, davacıların desteğinin iş merkezinin çatısından düşen buz kütlesi ile yaşamını yitirmesi nedeni ile, bağımsız bölüm sahibi olan davalıların kusursuz sorumluluk kuralı gereğince zarardan sorumlu oldukları; ancak olayın, desteğin %25, dava dışı Y. Belediyesi'nin %25 oranlarda bölüşük kusurları ile meydana geldiği benimsenerek, bilirkişi tarafından hesaplanan tazminattan kusur oranında indirim yapıldıktan sonra kalan zararın arsa payları oranında davalılardan alınmasına karar verilmiştir.

Davacıların uğradığı destekten yoksun kalma zararını hesaplayan bilirkişi, desteğin 2/8 oranında kusurlu olduğun kabul ederek, hesapladığı tazminattan 2/8 oranda kusur indirimi yaparak zararı belirlemiştir.

Yerel mahkemece, desteğin %25 oranında bölüşük kusurlu olduğu gerekçesi ile yeniden indirim yapılmış olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

b)Dosya arasında bulunan bilgi ve belgelerden, olay günü, C. İş Merkezi sorumlu müdürünün binanın çevresine emniyet şeridi çektirerek çatıda biriken buz kütlelerini temizleme çalışması başlattığı, temizlik çalışması bitmediği halde havanın kararması nedeniyle çalışmaya son verildiği ve emniyet şeridinin de toplandığı anlaşılmaktadır. Kusur oranının belirlenmesine ilişkin bilirkişi raporlarında, desteğinin kendi can güvenliği yönünden önlemsiz davranması nedeni ile %25 oranında bölüşük kusurlu olduğu belirtilmiştir. Ne var ki, davalıların bağımsız bölüm sahibi oldukları iş merkezinin çatısında oluşan buz kütlelerinin temizlendiği düşüncesini uyandıracak biçimde bina çevresine çekilen emniyet şeridinin toplanmış olması nedeniyle yaya olarak kaldırımdan yürüyen desteğin, kaldırım yerine yolda yürümesini beklemek yaşamın olağan akışına aykırıdır. Yerel mahkemece, açıklanan olgular karşısında desteğin kusurlu olmayıp kendisine bölüşük kusur verilemeyeceğinin gözetilmemiş olması doğru olmadığından karar bu nedenle de bozulmalıdır.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda (2/a ve b) sayılı bentte gösterilen nedenlerle davacılar yararına BOZULMASINA; davalılardan E. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tüm, davacıların öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine 23.08.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.