CİNSEL İSTİSMAR * ÇOCUĞUN YAŞI

Mağdurenin yaşına itiraz varsa adli tıptan görüş sorulmalıdır.

CİNSEL İSTİSMAR * ÇOCUĞUN YAŞI
YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E: 2010/10703 K: 2011/390 T: 25/02/11

 

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından sanık A.K.'nin yapılan yargılanması sonunda; atılı suçlardan mahkümiyetine dair, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen 05.04.2010 gün ve 2008/190 Esas, 2010/89 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evraki C. Başsavcılığı'ndan tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi;

 

Hükmolunan cezaların tutarı itibariyle sanık müdafiin duruşma isteminin CMUK'un 318. maddesi uyarınca reddi ile incelenin duruşmasız olarak yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;

Ancak,

Sanığın aşamalardaki beyan ve dilekçelerinde mağdurenin yaşına itiraz ettiğinin ve mağdurenin de sanığa 16 yaşında olduğunu söylediğinin anlaşılması karşısında suç niteliğine ve oluşumuna etkisi nazara alınarak mağdurenin resmi bir kurumda doğmadığının anlaşılması halinde yaş tespitine esas olacak film ve kemik grafileri çektirilmek suretiyle sağlık kurulu raporu alınması, gerektiğinde Adli Tıp Kurumu'ndan görüş sorularak mağdurenin suç tarihinde gerçek yaşının bilimsel şekilde saptanmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1.maddesi de gözetilerek CMUK'un 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozmanın mahiyetine ve tutuklama tarihine göre sanığın TAHLİYESİNE, başka suçtan tutuklu veya hükümlü bulunmadığı takdirde salıverilmesinin mahalline bildirilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına 25.02.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.