CİNSEL SALDIRI SUÇU

Fiile ruhsal yönden karşı koyamayan mağdureye karşı işlenen suçta, beraat verilemez.

CİNSEL SALDIRI SUÇU
YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E: 2011/589 K: 2011/4624 T: 06/12/11

 

Irza geçmek suçundan sanık FG'nin yapılan yargılaması sununda; atılı suçtan beraatine dair Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen 27.12.2005 gün ve 2005/16 Esas, 2005/468 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

 

Sanığın savunması, mağdurenin anlatımları, tanık NB'nin beyanı, mahkemenin 07.10.2005 tarihli duruşmadaki gözlemi ve tüm dosya içeriğine göre, mağdurenin kronik şizofreni hastası olup İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu'nun 23.11.2011 tarihli raporundan suç tarihinde olayın ahlaki redae-tini idrak edip fiile ruhsal yönden mukavemete muktedir olmadığı, 2003 yılından itibaren mağdurenin kapı komşusu olan sanığın da mağduredeki bu akıl hastalığını bilerek eylimini gerçekleştirdiği anlaşıldığından, sanığın atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle beraatine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.