DAVANIN HUSUMET NEDENİYLE REDDİ * VEKALET ÜCRETİ

Davanın husumet nedeniyle reddedilmesi halinde davalı taraf lehine nispi değil maktu vekalet ücreti takdir edilmelidir.

DAVANIN HUSUMET NEDENİYLE REDDİ * VEKALET ÜCRETİ
YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E: 2011/1512 K: 2011/4805 T: 20/04/11

 

Mahkemece bozma kararı uyarınca işlem yapılarak yazılı şekilde davanın hak düşürücü süre yönünden reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak, mahkemece delillerin toplanmasına ilişkin ara kararların gereklerinin yerine getirilmesinden sonra dava ön şartlarının yokluğu yönünden (hak düşürücü süre dolduğundan) davanın reddine karar verildiği ve karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 8/3 maddesinde “Davanın dinlenebilmesi için kanunda konulan ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesi halinde davanın görüldüğü mahkemeye göre tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.” Dendiği halde bu madde hükmü gözetilmeksizin Hazine yararına 6.428 TL. vekalet ücreti takdir edilmesi doğru değil ise de, bu durum hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür. Bu sebeple; hüküm fıkrasında yer alan 4. Rakamlı bölümün tamamen çıkarılarak; bunun yerine “Davalı Hazine kendisine vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 8/3. maddesi gözetilerek takdir edilen 1.000 TL. vekalet ücretinin davacılardan müteselsilen alınarak davalı Hazineye verilmesine” cümlesinin yazılması suretiyle düzeltilmesine ve hükmün HYUY'nun 438/7. maddesine göre bu düzeltilmiş şekliyle ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlere ayrı ayrı yükletilmesi-ne 20.04.2011 günü oybirliğiyle karar verildi.