DERNEK VE ŞUBELEERİ • İŞYERİ KAVRAMI

Dernek ve şubelerinin işgal ettiği mekanlar işyeri niteliğinde olup, tapuda mesken olarak kayıtlı bir bölümün işyeri amacıyla kullanılması tüm kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karara bağlıdır.

DERNEK VE ŞUBELEERİ • İŞYERİ KAVRAMI
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E: 2012/316 K: 2012/900 T: 02/02/12

 

Dava dilekçesinde bağımsız bölümün mesken olan eski haline getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde davalının kat mülkiyeti kurulu taşınmazdaki mesken nitelikli 2 no'lu bağımsız bölümü satın alarak Türkiye E.Derne-ği B. Şubesi olarak kullandığını bildirerek bağımsız bölümün mesken haline iadesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Yargıtayın yerleşmiş uygulamalarına göre dernek ile şubelerinin işgal ettikleri mekanlar işyeri niteliğinde olup, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 24. maddesi hükmü uyarınca tapuda mesken olarak kayıtlı bir bağımsız bölümün bu amaçla kullanılması tüm bağımsız bölüm maliklerinin oybirliği ile verecekleri karar bağlıdır.

Açıklanan bu nedenlerle davanın kabulü ile dava konusu bağımsız bölümün tapu kaydına uygun biçimde mesken olarak kullanılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine 02.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.