Devremülk Satış Sözleşmesi - Yetkili Mahkeme

Tüketicinin yerleşim yerinde de dava açılmasına ilişkin yasa hükmün mutlak yetki kuralı içermeyen davacıya seçimlik hak tanıyan yasa kuralıdır.

Devremülk Satış Sözleşmesi - Yetkili Mahkeme
Yargıtay kararı

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi
2019 / 2281 E, 2019 / 4628 K.

 

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasında görülen davada davada, ... 2. Asliye Hukuk (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) ve İstanbul 8. Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava, Devremülk Satış Sözleşmesinin yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşmenin iptali ile davalıya ödenen bedelin davalıdan tahsili talebine ilişkindir.
... 2. Asliye Hukuk (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) Mahkemesince, HMK'nın 12/1. maddesinde düzenlendiği üzere taşınmazın aynına ilişkin davaların taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılmasının gerektiği, dava konusu olan taşınmazın bulunduğu ... ilçesinin idari yönden ... iline bağlı olup, adli yönden ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun İlke Kararı uyarınca ... ili, ... ilçesine bağlı olduğu gibi taşınmaz ile ilgili sözleşmenin feshi talebini içerir davada yetki kuralının kamu düzenine ilişkin ve kesin olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek dosyanın yetkili ve görevli taşınmazın bulunduğu ... ilçesi yargı çevresi olan ... Tüketici Mahkemesine veya davacının ikametgahı olan İstanbul Tüketici Mahkemelerine gönderilmesine kararı verilmiştir.
İstanbul 8. Tüketici Mahkemesince ise davanın devre tatil sözleşmesinden cayma hakkının kullanılması nedeniyle ödenen bedelin iadesi talebi olduğu, davanın taşınmazın aynına ilişkin davalardan olmadığı gibi davalı tarafça süresi içinde yapılan yetki itirazı da bulunmadığı, bu sebeple dosyanın ... Tüketici Mahkemesine veya davacının ikametgahı olan İstanbul Tüketici Mahkemesine gönderilmesine şeklinde verilen yetkisizlik kararının 6100 sayılı HMK'nın yetki kurallarını düzenleyen hükümleri ile bağdaşmadığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 73. maddesinin beşinci fıkrasında “Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir” denilmekte ise de bu kural 6100 sayılı HMK’nın yetkiye ilişkin kurallarının yanında bir ek yetki kuralıdır.
HMK'nın 6/1 maddesi uyarınca "(1) Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir." Bu yetki kuralı kesin olmadığından HMK'nın 19. maddesinde belirlenen süre ve yöntemle yetkisizlik itirazında bulunulmaz ise davanın açıldığı mahkeme yetkili hale gelir ve mahkemece kendiliğinden yetkisizlik kararı verilemez.
Bu durumda uyuşmazlığın, davanın ilk açıldığı yer mahkemesi olan ... 2. Asliye Hukuk (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince ... 2. Asliye Hukuk (Tüketici mahkemesi sıfatıyla) Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 01/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.