ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini hüküm altına alan ilamda her bir mirasçıya isabet eden pay açık şekilde belirtilmelidir.

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E: 2009/12906 K: 2010/4508 T: 15/04/10

 

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde duruşmalı olarak temyiz edilmiş ancak niteliği itibariyle duruşmaya tabii olmadığından duruşma isteğinin reddine karar verildikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

Dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemine ilişkindir. Mahkemece isteminin kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-    Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilin aşağıda bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-    Davalı vekilinin payları ayrı ayrı gösterilmesine ilişkin temyiz itirazlarına gelince; Mahkemece davanın kabulüne, 2444 ada 3 parselde kayıtlı muris Halit’den intikal eden elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilmiştir. Tapu maliki ve muris Halit’in birçok mirasçısı bulunmaktadır. Mahkemece taşınmazda elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilirken, mirasçılara isabet edecek payların ayrı ayrı gösterilmesi gerekirken yazılı şekilde payların gösterilmemesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 2 no’lu bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 15.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.