ESER SÖZLEŞMESİ • PROJEYE AYKIRI İNŞAAT • KAÇAK İNŞAAT • ECRİMİSİL • GECİKME TAZMİNATI • YIKIM • VEKÂLETNAME

İnşaat yapım işleri ilgili merciden alınacak ruhsata tabidir. Yapı fiilen tasdikli projeye aykırı yapılmışsa projesine aykırı olan bu yerler kamu düzeninden olan imar mevzuatı karşısında kaçak inşaat sayılacağından, buraları için gecikme tazminatı, ecrimisil gibi isteklerde bulunulamaz. Ekonomik değeri olmayan bu yerlerin sadece yıkımı istenebilir.

ESER SÖZLEŞMESİ • PROJEYE AYKIRI İNŞAAT • KAÇAK İNŞAAT • ECRİMİSİL • GECİKME TAZMİNATI • YIKIM • VEKÂLETNAME
Yargıtay kararı

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E: 2003/4168 K: 2004/1346 T: 11/03/04

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalılar vekili tarafından istenmiş olmakla (...) gereği konuşulup düşünüldü:

 

1- (...)

2-3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca inşaat yapım işleri ilgili merciinden alınacak ruhsata tabidir. Yapılacak inşaatın tasdikli ruhsat ve eklerine uygun olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta inşaat için ruhsat 2 bodrum, zemin kat, 3 normal kat ve çatı arası kat için verilmiştir. Yapı fiilen tasdikli projeye aykırı inşa edilmişse, projesine aykırı olan bu yerler kamu düzeninden olan imar mevzuatı karşısında kaçak inşaat sayılacağından buraları için gecikme tazminaü, ecrimisil ... gibi isteklerde bulunulamaz. Ekonomik değeri bulunmayan bu yerlerin sadece yıkımı istenebilir. Olayda, yapılan inşaatın hukuki durumu tam olarak saptanabilmiş değildir. Bu konudaki bilirkişi raporlan yeterli açıklık taşımamaktadır. Uyuşmazlığın çözümünde önem arzeden bu yönün kesin saptanması gerekir. Bu durumda Mahkemece yapılması gereken iş; yerinde keşif de yapılarak binanın projesine ve varsa tasdik edilmiş tadilat projesine uygun inşa edilip edilmediğini, aykırılıklar varsa buraların nereler olduğunu, lüzumunda yapıya ait İmar Müdürlüğündeki işlem dosyasından da yararlanılarak, kesin biçimde saptamak, kaçak yerler varsa yasaya uygun hale getirilmek üzere davalılara uygun bir mehil vermek, kaçak yerlerin yasaya uygunluğu sağlanmazsa bunların sadece yıkımı istenebileceğinden bu kısımlarla ilgili davacı istemini reddetmekten ibarettir. Tüm bu yönlerin gözardı edilmesi doğru olmadığından karar bozulmalıdır.

Bundan ayrı, davacılar adına davayı vekil olarak takip eden Avukat

H.T.'ye verilmiş vekâletnamesi de HUMK’nun 67. maddesi uyarınca sağlanıp dosyaya ibrazı gerekir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalıların sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA, 375.000.000 TL. duruşma vekâlet ücretinin davacılardan alınarak vekille temsil olunan davalılara verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harcının istekleri halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine, 11.3.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.