ESKİ CEZA KANUNU * ZAMANAŞIMI

Kesen nedenler olsa bile süre en çok yarı oranında artar.

ESKİ CEZA KANUNU * ZAMANAŞIMI
YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E: 2012/25977 K: 2012/28466 T: 26/12/12

 

Taksirle adam öldürme suçundan sanığın mahkumiyetlerine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü;

 

Sanığa isnat edilen ve daha ağır bir suçu oluşturma ihtimali bulunmayan eylem 765 sayılı TCK'nın 455/1.maddesinde yaptırıma bağlanmış olup, anılan suç aynı Kanunun 102/4.maddesi uyarınca 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Kesen nedenlerin varlığı halinde süre yeniden işlemekte ise de, bu süre 104/2.maddesi uyarınca en fazla yarı oranında uzayacağından, suç tarihi olan 01.11.2004 tarihinden itibaren 765 sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/2.maddelerinde öngörülen 7 yıl 6 aylık zamanaşımı inceleme tarihinden önce gerçekleşmiş olmakla, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itiarla yerinde görülmüş olup, hükmün gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 5320 sayılı Kanun'un 8.maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'nın 321.maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı Kanunun 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 765 sayılı TCK'nın 102/4, 104/2 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince kamu davasının DÜŞMESİNE, 26.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.