EŞLER ARASINDAKİ MÜLKİYET ANLAŞMAZLIĞI BOŞANMA DAVASI

Boşanma davasına aile mahkemesinde bakılır. Davacının mülkiyet hakkına dayanan davasında; davalının kişisel bir hakkının olup olmadığı araştırılarak sonuca gidilmelidir.

EŞLER ARASINDAKİ MÜLKİYET ANLAŞMAZLIĞI BOŞANMA DAVASI

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E: 2012/419 K: 2012/3043 T: 19/03/12

 

MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 26/07/2011
NUMARASI : 2009/748-2011/148

Taraflar arasında görülen davada;
Davacı vekili, tarafların evli olduklarını, 2008 yılında açılan boşanma davasının halen derdest bulunduğunu, davacı adına kayıtlı taşınmaz üzerindeki  4 katlı binanın 1.katını davalının işgal ettiğini ileri sürerek, müdahalenin meni ve ecrimisil talebinde bulunmuştur.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, uyuşmazlığın  Aile Mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Karar, davacı vekili  tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi    raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.                                          
Davacı,  davalı ile evli olduklarını, 2008 yılında açılan boşanma davasının halen derdest bulunduğunu ,boşanma davası nedeniyle maliki olduğu evden ayrılmak zorunda kaldığını,davalının ise evde oturmaya devam ettiğini ileri sürerek taşınmaza müdahalesinin önlenmesine ve ecrimisile karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, eşler arasındaki uyuşmazlıkta Türk Medeni Kanunu'nun 202. ve devamı maddeleri ile 227. maddesinin tartışılması gerekeceğinden  ve bu hususta Aile Mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmiştir.
Bilindiği ve Türk Medeni Kanunun 683.maddesinde düzenlendiği üzere, bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.
Öte yandan, 18/01/2003 tarihinde yürürlüğe giren 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesinde, 08/07/2003 tarihinde faaliyete geçen Aile Mahkemelerinin görev kapsamı belirlenmiş ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 2. kitabının üçüncü kısmı hariç ilk iki kısmında yer alan (118 ile 395. madde arası) hükümleriyle ilgili çıkan uyuşmazlıklar bu mahkemelerin görevleri arasında kabul edilmiş ve çekişmenin aile mahkemeleri tarafından çözüme kavuşturulacağı hükme bağlanmıştır.
Somut olayda, arsa nitelikli çekişmeli taşınmazın tapuda davacı adına kayıtlı olduğu ve üzerindeki binanın dava tarihinden önce davacı ile davalı tarafından kullanıldığı tartışmasızdır.
Bu durumda, davacının davada mülkiyet hakkına dayandığı, uyuşmazlığın Türk Medeni Kanunu'nun 683 ve devamı maddeleri uyarınca  çözüme kavuşturulması gerektiği, davalının da kişisel bir hakkı var ise ayrı bir dava yolu ile isteyebileceği kuşkusuzdur.
Hal böyle olunca, işin esasının incelenmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.
Davacının temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile, hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.'nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 19.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.