EŞLERİN GÖREVLERİ • BOŞANMA KOŞULLARI

Davalı kocanın evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği anlaşıldığından, boşanma kararı verilmelidir.

EŞLERİN GÖREVLERİ • BOŞANMA KOŞULLARI
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2010/8557 K: 2011/9516 T: 31/05/11

 

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı kocanın evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre boşanmaya (TMK md.166/1) karar verilecek yerde yetersiz gerekçeyle davanın reddi doğru bulunmamıştır.

 

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin yukarıda 1.bentte gösterilen sebeple ONANMASINA istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.