EVLAT EDİNME • EVLAT EDİNENİN ÖLMESİ • İZLENECEK YOL

Evlat edinme başvurusundan sonra evlat edinmek isteyenin ölmesi veya temyiz kudretini kaybetmesi evlat edinmeye engel olmaz.

EVLAT EDİNME • EVLAT EDİNENİN ÖLMESİ • İZLENECEK YOL
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2010/16038 K: 2012/1473 T: 26/01/12

 

Davacılar evil olup, ergin kişiyi birlikte evlat edinme talebinde bulunmuşlar, 20.05.2010 tarihli oturumda davacıların her ikisi de dinlenmiş, davacılardan S.bu tarihten sonra 24.05.2010 tarihinde ölmüştür.

 

Evlat edinme başvurusundan sonra evlat edinenin ölümü veya ayırt etme gücünü kaybetmesi, diğer koşullar bundan etkilenmediği takdirde evlat edinmeye engel olmaz. (TMK md. 315/2)

Bu sebeple evlat edinme başvurusunda bulunanın dava sırasında ölmüş olması, davayı konusuz hale getirmez. Böyle bir durumda ölümle, kişinin taraf ve dava ehliyeti sona erdiğinden mirasçılarının davaya dahil edilerek davanın görülmesi gerekir. (6100 s. HMK md. 55)

O halde mahkemece yapılacak iş, evlat edinme başvurusundan sonra ölenin mirasçılarının tespiti ile davaya dahil edilmeleri için davalıya süre verilmesi, göstermeleri halinde delillerin toplanması ve tüm deliller birlikte değerlendirilip, sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Bu husus gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 26.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.