FİKRİ HAKLAR * MİMARİ PROJE * GÖREVLİ MAHKEME

Mimari proje eser sayılmaz. Buna ilişkin davalar tacirlik koşulu da varsa Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülür.

FİKRİ HAKLAR * MİMARİ PROJE * GÖREVLİ MAHKEME
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E: 2014/1777 K: 2014/2230 T: 01/04/14

 

KARAR

 

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.Mahkeme-ce, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 4. maddesine göre mimari projelerin güzel sanat eserleri kapsamında olması nedeniyle davaya bakmanın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin görevinde kaldığı gerekçesiyle verilen görevsizlik kararı, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Somut olayda davacı yüklenici, davalı iş sahibinin vermeyi taahhüt ettiği bedel karşılığı eser meydana getirmeyi taahhüt ettiğinden, yanlar arasındaki ilişki sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı BK'nın 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi ilişkidir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 4. maddesinde mimarlık eserleri güzel sanat eserleri kapsamında sayılmış ise de, mimari projelerin güzel sanat eseri olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır. Davada 5846 Sayılı Kanun'a dayanılarak tecavüzün önlenmesi, telif hakkı, eser sahipliğinin tesbiti, tecavüz nedeniyle tazminat istenmediğinden, aksine sözleşme ve Borçlar Kanunu hükümlerine dayanılarak iş bedeli dava edildiğinden, tarafların tacir ve işin de ticari işletmeleriyle ilgili bulunması nedeniyle davaya bakmakla görevli mahkeme TTK'nın 5. maddesi uyarınca Asliye Ticaret Mahkemeleri'dir.

Bu durumda mahkemece görev itirazının reddiyle, işin esasının incelenmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu görevsizlik kararı verilmesi doğru olmaış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere (HUMK. Md 440/ III-3) 01.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.