GİDER AVANSI • KESİN SÜRE • ARA KARAR

Gider avansının süresinde yatırılmamış olmasından dolayı davanın reddine karar verilebilmesi için; gider avansının hangi işlemlere ait olduğunun ve miktarının ara kararında açık biçimde gösterilmesi gerekir.

GİDER AVANSI • KESİN SÜRE • ARA KARAR
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2012/8845 K: 2012/26182 T: 05/11/12

 

1-Dava,    12.07.2011 tarihinde ikame edilmiş, mahkemece; “davacının verilen süre içinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre alınması gereken gider avansını karşılamadığını” gerekçe göstererek davanın usulden reddine karar verilmiştir. Dava tarihinden sonra 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır. Bu Kanun, “davacının yatırması gereken gider avansını yatırmamış olmasını” dava şartı (m.114/1-g) kabul etmiştir. Dava tarihinden sonra yürürlüğe giren Kanun, açıldığı tarihte “dava şartı” olmayan bir hususu “dava şartı” saymış ise, bu ancak, sözü edilen Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sora açılmış olan davalar bakımından geçerli kabul edilebilir. Kanunun 448. maddesindeki “tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanacağına” ilişkin hüküm, gider avansının dava şartı olarak kabul edilmesi açısından önceki Kanun zamanında açılmış olan davalara uygulanmaz. Öte yandan davanın “gider avansının süresinde yatırılmamış olması sebebiyle” usulden red-dedilebilmesi için, gider avansının hangi işlemlere ilişkin olduğunun ve miktarının avans talebine ilişkin ara kararında açıkça ve duraksama yaratmayacak şekilde gösterilmiş bulunması gerekir. Hangi işlemler için ve ne miktar avans talep edildiği buna ilişkin ara kararında gösterilmemiş ise, tamamlanması için verilen kesin süre sonuç doğurmaz. Mahkemece, gider avansının hangi işlemler için talep edildiği ve miktarı, ara kararında gösterilmemiştir. Bu bakımdan, davanın gider avansının süresinde yatırılmadığından bahisle usulden reddedilmesi doğru değil ise de, bu husus temyize getirilmediğinden bozma sebebi yapılmamış, yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir.

 

2-    Temyiz sebeplerine hasren yapılan incelemeye gelince:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle “dava dilekçesinde” “aile mahkemesi sıfatına” yer verildiğine göre, davaya bu sıfatla bakıldığının anlaşılmasına göre davacının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün onanmasına 05.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.