GİDER AVANSI * KESİN SÜRE * BAŞKA ADLİYEDEKİ PTT ÜZERİNDEN YATIRMA

İki haftalık kesin süre içinde yatırılması gereken gider avansının başka bir adliyedeki PTT Şubesi'ne iki haftalık süre geçirilmeden yatırıldığı anlaşıldığından kesin sürenin geçirildiğinden söz edilemeyecektir.

GİDER AVANSI * KESİN SÜRE * BAŞKA ADLİYEDEKİ PTT ÜZERİNDEN YATIRMA
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E: 2012/1581 K: 2012/2539 T: 09/02/12

 

Davacı, eşinin davalı şirketin ürettiği araç ile kaza yaptığını, araçta bulunan dört hava yastığının da açılmadığını, eşinin vefat ettiğini, açtığı manevi tazminat talepli davada aracın gizli ayıplı olduğunun bilirkişice tespit edildiğini belirterek 1.000 TL.maddi tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.

 

Davalı, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davacı tarafa 6100 sayılı HMK'nın 114/1-g maddesine göre dava şartı kabul edilen ve 120/2 maddesi gereğince hesaplanan gider avansını 2 haftalık kesin sürede yatırması gerektiği aksi takdirde 115/2 ve 320/1 maddeleri gereğince dava şartı noksanlığından davanın usulden reddedileceği ihtarı yapılmasına rağmen davacı tarafından kesin sürede avansın yatırılmaması nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekiline 26.10.2011 tarihli celsede 250.00 TL.gider avansını 2 haftalık kesin sürede yatırması gerektiği aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtar edilmiştir. Davacı vekilinin verilen süre içinde 02.11.2011 tarihinde parayı PTT Ankara Adliyesi Şubesi'ne yatırdığı, aynı tarihte ilgili makbuzu, cevaba cevap dilekçesi ve delil listesini Ankara 2. Tüketici Mahkemesi'nin 2011/2660 muhabere numaralı evrakı üzerinden mahkemeye gönderdiği, evrakların duruşma günü mahkemeye ulaştığı yazı işleri müdürünün havalesinden anlaşılmaktadır. Böylece davacı ara kararı zamanında yerine getirmiştir. Bu durumda ara kararının yerine getirildiği gözetilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 18.40 TL.temyiz harcının istek halinde iadesine, 09.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.