GÖREVLİ MAHKEME • HMK ÖNCESİ AÇILAN DAVA

Hukuk Muhakemeleri Kanunu öncesinde açılan davaların miktar bakımından görev yeri tayin olunur.

GÖREVLİ MAHKEME • HMK ÖNCESİ AÇILAN DAVA
YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E: 2013/2157 K: 2013/12650 T: 17/09/13

 

Dava, ecrimisil ve alacak isteklerine ilişkindir.

 

Mahkemece, miras bırakan Hüseyin'in ölüm tarihinden itibaren sözlü ihtarlarla davalının intifadan men edildiğinin tanık anlatımlarıyla belirlendiği gerekçesiyle 02.05.2003 tarihinden dava tarihine kadar olan dönem için davacının payına karşılık gelen 16.500 TL ecrimisil ve 140 TL alacağın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Davacı 26.05.2011 tarihli dilekçe ile; 400 TL ecrimisil ve 50 TL alacak istekleriyle dava açmış, daha sonra mahkemece yapılan keşif sonucu alınan bilirkişi raporu üzerine 16.500 TL ecrimisil ve 350 TL alacak isteğiyle dava dilekçesini ıslah etmiştir.

6100 sayılı HMK'nın 2. maddesinde davanın konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir” hükmüne yer verilmiştir. Ancak aynı yasanın geçici birinci maddesi gereğince “Bu Kanun'un yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uygulanmayacaktır.”

1086 Sayılı HUMK'un yürürlükte bulunduğu dönemde açılan davalar değerine göre (6100 Sayılı Yasa'dan sonra açılan davalarda 2. madde uyarınca malvarlığı hakkındaki davalar Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecektir) sulh veya asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir.

Görev, kamu düzenine ilişkin olup 6100 sayılı HMK'nın 114/1-c ve 115. maddeleri gereğince dava şartlarındandır. Bu sebeple mahkemece görev hususu davanın her aşamasında istek olmaksızın kendiliğinden araştırılmalıdır.

Somut uyuşmazlıkta davacı 6100 sayılı HMK'nın yürürlük tarihinden önce 26.05.2011 tarihinde dava açmış olup ıslah dilekçesi ile 16.500 TL ecrimisil ve 350 TL alacak isteğinde bulunduğu anlaşılmakla bu davanın istek miktarı itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülmesi mümkün olmadığından, davaya bakma görevi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ait olup dava şartının yokluğu nedeniyle davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken aksi düşünce ile yazılı şekilde davanın esası hakkında karar verilmesi doğru değildir.

Davalının yerinde görülen temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 Sayılı Yasa'nın geçici 3. maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer konuların bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 17.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.