GÖREVSİZLİK, YETKİSİZLİK KARARLARI - YARGILAMA GİDERLERİ

Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya başka mahkemede devam edilmesi halinde yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Usul kuralları yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanmalıdır.

GÖREVSİZLİK, YETKİSİZLİK KARARLARI - YARGILAMA GİDERLERİ
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E: 2011/11257 K: 2011/10088 T: 05/10/11

 

Yerel mahkemece, mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde istem halinde dosyanın görevli Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'ne gönderilmesine dair verilen karar, taraflarca temyiz olunmuştur.

 

1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 331. maddesinin 2. fıkrasında; “...Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkum eder.” Biçimde düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır.

Usul kurallarının yürürlüğe girdiği andan itibaren derhal uygulanacağı bilinen bir hukuk kuralıdır. Şu halde yerel mahkemece, görevsizlik kararı ile birlikte yargılama giderine de karar verilmiş olması doğru değildir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına 05.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.