HİZMET TESPİTİ * TESPİTTE DAVACININ ÜCRETİ

Mahkemece, öncelikle, davacının çalıştığı sürelere göre yaptığı işin niteliği belirlenip, buna göre piyasada geçerli ücretler ilgili odalardan sorulup, gerekli tüm araştırmalar yapılarak, tespitine karar verilen dönemin tamamındaki ücreti ve asgari ücretin 2,75 katı ücretle çalışıp-çalışmadığı araştırılmalı; davacının ücreti belirlenirken, 2001 yılı 12. ay ve sonrasında Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançların, tespitine karar verilen miktarlara ulaşmadığı gözetilmelidir.

HİZMET TESPİTİ * TESPİTTE DAVACININ ÜCRETİ
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E: 2009/17761 K: 2011/6609 T: 03/05/11

 

YARGITAY KARARI

 

Dava, davalılardan işverene ait işyerinde geçen sigortalı çalışma süreleri ve sigorta primine esas kazancın tesbiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçe ile karar verilmiştir.

Hükmün, davalılardan Kurum Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde, 02/05/2000 - 30/01/2006 tarihleri arasında, en son net 1050,00 TL ücretle çalıştığının tesbitini istemiş; Mahkemece, davacı için, davalılardan işverene ait işyerinden 10/12/2001 ve sonrası dönemin kesintisiz bildirildiği belirtilerek, 02/05/2000 - 10/12/2001 tarihleri arası dönemlerde, asgari ücretin, 2,75 katı sigorta primine esas kazanç esas alınarak tesbit kararı verilmiştir.

Davacının, sigortalılık süresinin tesbitine ilişkin mahkemenin kabulü isabetli ise de; kabulüne karar verilen dönemde, ücrete ilişkin kabul gerekçesi yeterince tartışılmamış ve mevcut deliller hüküm kurmaya yeterli bulunamamıştır. Bu davalarda işverenin kabulünü dahi tek başına hukuki bir sonuç doğuramayacağı göz önünde tutulmalı ve ücret konusunda; tespiti istenilen sürenin evvelinde ve sonrasında beyyine başlangıç sayılabilecek ödeme belgeleri ve sair bu nitelikte bir belge yoksa, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun m.288 de yazılı sınırları taşan ücret alma iddialarında yazılı delil aranmalıdır. Zira, Hukuk Genel Kurulu’nun 2005/21-409 Esas, 2005/413 Karar sayılı kararlarında da belirtildiği gibi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 288. maddesindeki yazılı sınırları aşan ücret alma iddialarının yazılı delille ispat edilmesi gerekir.

Davacının hizmet cetvelinin incelenmesinden, 2001 yılı 12. ayı ile 2004 yılı 5. ayı arası dönemlerde asgari ücretin %10 ila %40 fazlasıyla, 2004 yılı 6. ayından itibaren asgari ücret üzerinden prim ödendiği görülmüş; davacı tarafından dosyaya sunulan referans yazılarından, 2004 yılı 9. ayında net 900,00 TL, 2005 yılı 11.ayında net 1300,00 TL ücretle çalıştığı belirtilmiştir. Yazılı delil niteliğindeki hizmet cetvelinden, davacının, Kurum’a sigorta bildirimlerinin başladığı dönemde asgari ücretin %25 fazlası kazançla çalıştığının bildirilmiş olduğu gözetlendiğinde; Mahkemece, öncelikle, davacının çalıştığı sürelere göre yaptığı işin niteliği belirlenip, buna göre piyasada geçerli ücretler ilgili odalardan sorulup, gerekli tüm araştırmalar yapılarak, tesbitine karar verilen dönemin tamamındaki ücreti ve asgari ücretin 2,75 katı ücretle çalışıp-çalışmadığı araştırılmalı; davacının ücreti belirlenirken, 2001 yılı 12. ay ve sonrasında Kurum’a bildirilen sigorta primine esas kazançların, tesbitine karar verilen miktarlara ulaşmadığı gözetilmelidir.

Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin, eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalılardan Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 03/05/2011 gününde oybirliği ile karar verildi.