İCRA HUKUKU • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI • YETKİLİ İCRA DAİRESİ DAVA KOŞULU

Takibin yetkili İcra Dairesinden yapılmış olması itirazın iptali davasında dava şartıdır. Bu nedenle öncelikle İcra Dairesinin yetkisine yönelik itiraz incelenmelidir.

İCRA HUKUKU • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI • YETKİLİ İCRA DAİRESİ DAVA KOŞULU
Yargıtay kararı

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E: 2009/3948 K: 2010/1150 T: 08/02/10

 

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

 

KARAR

Davacı vekili, davalı ile yapılan oto kiralama sözleşmesine göre cari hesap alacağı ve 17.03.2007 tarihli fatura alacağı bulunduğunu ileri sürerek girişilen icra takibine davalının yaptığı itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, yetkili yer mahkemesinin Küçükçekmece Mahkemeleri olduğunu belirterek yetki itirazında bulunmuş ve araç kiralama sözleşmesinden dolayı müvekkilinin borçlu olmadığını beyanla davanın reddini istemiştir. Mahkemece benimsenen bilirkişi raporunun davacının talebini doğruladığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı tarafca yapılan 5.849.14.-TL’lik kısım ile ilgili itirazın iptaline, takibin devamına, davalı itirazında haksız olduğundan davalı aleyhine %40 tazminata hükmedilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmişt i r. B o rçlunun icra dairesinin yetkisine ve borca itirazı üzerine açılan işbu itirazın iptali davasında mahkemenin yetkisine de itiraz edilmiştir. Yetkili icra dairesinde takip yapılması, itirazın iptali davasının koşullarından biridir. Bu durumda mahkemece İİK'in 50. maddesi uyarınca öncelikle icra dairesinin yetkisine yönelik itiraz incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu yön üzerinde durulmadan işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

S ONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin öteki temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 08.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.